Loading...
iden
 

Mas Adjeng Soemodiwirio (Mas Rara Soedji)

Iaikoe poetrane Ejang Mas Behi Kartodiromo.

Patoetan idem No.3, lahir Ngahat-pahing 26 Roewah taoen Djimakir 1762 (28 Desember 1834) seda 6 November 1875 dadi joeswane 41 taoen oleh Mas Soemodiwerio (Haroen) Mantri teboe ing district Mergotoehoe (Kaboepaten Djoewana) seda 17 September 1901 joeswa 78 taoen. Petra2 di toelis ing No.26, 27 lan 28.

Kang rama Mas Soemodiwirio (Haroen) oega nama Mas Soemodiwirjo, dadi Pradjoeritan ing Tajoe. Iboene jogane Mas Soetomenggolo ing Pati. Mas Soemodiwirio (sepoeh) isih familiene soewargi Kandjeng Kiahi Adipati Mangkoedipoero Boepati Djoeana, kang kaseboet ing bijlage D.

Group Keluarga

Trah MN

"Sarana pemersatu antar kerabat Mangkunagaran".

Ayo Berkebun

Philodendron Gloriosum

Philodendron gloriosum adalah nama satu jenis tanaman merambat/menjalar yang hidup di permukaan…

Artikel Favorit

Bagong Kussudiardja, Legenda Seniman Tari lan Lukis Putrane Pelukis Wayang Kulit

Salah sawijine seniman tari kang kondang ing ngayogyakarta, yaiku Bagong Kussudiardja. Ing jagad tari, piyambake misuwur minangka pelopor seni tari modern ing Indonesia. Kajaba kuwi piyambake uga dikenal minangka pelukis. Kepiye ceritane kesenian kang seje bisa ditekuni bebarengan, artikel ing ngisor iki bakal nyeritakake.