Loading...

Tentang Keluarga MAS BEHI KARTODIKROMO Dari Juwana Jawa Tengah

(Sadjarah leloehoere, sarta lija-lija katrangan di toelisi ing bijlage A.), papoetra:

(No.1).

Raden Nganten Soemodiwerio (mas rara Sakinah) patoetan saka garwa padmi mas nganten Sarak, poetrane Mas Kertaredja (sadjarahe katoelis ing bijlage B) daoep oleh Raden Soemodiwerio, djoeroetoelis district Grogol (Semarang).

Raden Soemadiwerio ikoe poetrane Raden Aria Werio Koesoemo, Wedono kota Semarang, poetrane Raden Ariadikoro, Patih ing Sedajoe (Soerabaja) poetrane Raden Adipati Ario Werio Nagoro, Boepati Pamekasan (Madoera).

Lahire Mas Rara Sakinah, Djemoeah-kliwon 18 Moeloet taoen Djemawal 1749 (14 Maart 1828). Ing pakeme soewargi Ejang Kartodikromo ditjatet; pejah nem, ora ditjatet dinane. Kang raka Raden Soemodiwirjo wis wafat disik. Poetra2 ditoelis ing No.19 t m 22

(No.2).

Mas Rara Sakirah, patoetan idem, tilar alit. Dina lahire ora ditjatetti. Mirit katrangan ing bijlage A, matine loewih disik karo sedane iboene.

(No.3).

Mas Rara Soemeni, tilar alit, patoetan saka garwa padmi Mas Rara Wersi (kang maoe nama Soenti) poetrane Mas Soeradimedjo, wajahe Mas Toemenggoeng Soerohadiwikromo (sadjarahe di toelisi ing bijlage C. D.)

(No.4).

Mas Soeredjo (Sardjoe) patoetan idem No.3 lahir Ngahat-wage 17 Ramlan taoen Dhal 1759 (18 Februari 1832) dadi Mantri goedang koffie district Mergotoehoe (Djoewana) seda 23 December 1875, joeswa 43 taoen sinare ing Kadjen (Tajoe), kromo oleh Raden Rara Soetinah, lahir Senen-wage, 20 Roewah, Be 1768 (19 oktober 1840) poetrane Mas Soerokoesoemo Wedana district Glonggong (Pati), zie bijlage E.

Sedane Raden Ajoe Soeroredjo dina Senen 19 pasa 1848 (19 Juli 1917) di koeboer ing Poeri (Pati). Pepoetra2 di toelis ing No.23, 24 lan 25.

(No.5).

Mas adjeng Soemodiwirio (Mas Rara Soedji) patoetan idem No.3, lahir Ngahat-pahing 26 Roewah taoen Djimakir 1762 (28 Desember 1834) seda 6 November 1875 dadi joeswane 41 taoen oleh Mas Soemodiwerio (Haroen) Mantri teboe ing district Mergotoehoe (Kaboepaten Djoewana) seda 17 September 1901 joeswa 78 taoen. Petra2 di toelis ing No.26, 27 lan 28.

Kang rama Mas Soemodiwirio (Haroen) oega nama Mas Soemodiwirjo, dadi Pradjoeritan ing Tajoe. Iboene jogane Mas Soetomenggolo ing Pati. Mas Soemodiwirio (sepoeh) isih familiene soewargi Kandjeng Kiahi Adipati Mangkoedipoero Boepati Djoeana, kang kaseboet ing bijlage D.

(No.6).

Mas Rara Soewilah, patoetan idem No.3 tilar alit.

(No.7).

Mas Adjeng Kromoredjo (Mas Rara Sakilah) lahir Slasa-paing 5 Djoemadilakir taoen Alip 1763 (23 November 1836) seda Slasa Kliwon 3 Juli 1923, joeswa 87 taoen, di koeboer ing Boeloemanis (Tajoe), patoetan saka garwa selir Minah, anake Maradita.

Mas Rara Sakilah daoep oleh Mas Kromoredjo dadi Pradjoeritan ing Ngerang (district Mantoep, kaboepaten Djoewana); Mas Kromoredjo, joegane Mas Malangjoeda Mantri teboe ing Wedari (Pati) asal saka lamongan, tekane ing Pati anderekake Kangjeng Kiahi Tjondronegoro Boepati Lamongan kang pindah Pati kaseboet ing bijlage E. Poetra-poetra di toelis ing No. 29 t/m 35.

(No.8).

Mas Adjeng Ronodipoero (Satidjah) patoetan idem No.3, lahir ing desa Pakis (district Mergotoehoe) malem Setoe-pon 16 Sapar taoen Dje 1766 (11 Mei 1838) seda malem Setoe-legi 9 Agustus 1919 di koeboer ing Growong (Djoewana) joeswane 81 taoen, daoep oleh Mas Ronodipoero Mantri politie, opiumbestrijding ing laoet, bandjoer ana ing poelo Bali. Sadoeroenge dadi Mantri politie, dadi Mantri koffie ing Gesengan, district Margotoehoe.

Mas Ronodipoero poetrane Kiahi Poerbodipoero, (zie bijlage D.) Poetro-poetro di toelis ing No. 36 t/m 39.

(No.9).

Mas Rara Sardjiah, patoetan idem No. 3 lahir Senen Wage 14 Soera taoen Wawoe 1769 (8 Maart 1841) pedjah alit.

(No.10).

Mas Soetoredjo (Sodja) patoetan idem No.3 lahir ing desa Pakis (Tajoe) Kemis-wage 26 Moeloed taoen Alip 1771 (26 April 1843) seda 8 Redjeb 1859 (8/9 December 1929) joeswo 86 taoen, di koeboer ing Poeri (Pati) (Koeboeran anjar)

Ing woelan Juli 1880 loenga ing Serang (Banten) meloe (dadi magange) toean Joseph, Commies kantor residentie Pati kang kapindah ing Serang. Ing taoen 1882 tetep dadi djoeroetoelis district Kollelet (Kaboepaten pandeglang residentie Banten, kaseboet acte va aanstelling saka Residen Banten tanggal 27 September 1882 No.33)

Ing Serang daoep oleh Njai Siti Soendari jogane Collecteur Pandeglang, kaponakane Raden Toemengggoeng Soetodiningrat, Boepati Pandeglang kang kapindah ing Serang, nagnti patoetan loro (No. 41, 42)

Sadoeroenge menjang Serang ing Djoewana karma oleh poetrane Kiahi Soemodipoero (zie bijlage D.) patoetan sidji, (lanang).

Sakoendore saka Serang, bandjoer njelir Peni, asal saka Tajoe, patoetan sidji kaseboet No.43. Peni di pegat, daoep maneh oleh Waginah, anak doeloere Mas Djojodiwerio (Rasid) bapakke Moentari (No.137). Poetra ditoelis ing '40 t/m 47.

(No.11).

Mas Behi Sastroredjo (asma alit Soekeling) patoetan idem No.03 dadi Fiscaal (Hoofddjaksa Landraad) ing Pati, nganti pensioen lahir ing Djoewana Senen-kliwon 27 Ramlan taoen Djimawal 1773 (29 september 1845) djam 11 awan. Djoemenenge Fiscaal keseboet Besluit Gouvernement  20 Februari 1884  No. 15. Gadjih sawoelan f 310~ Lerehe kaseboet Besluit idem 7 December 1905 No.29 nompa pensione f 930.- sataone, dadi sawoelan f 77.50.

Lawase djoemeneng Fiscaal 21 taoen. Maone djoemeneng Wedana District Mantoep (Djoewana) kaseboet Besluit Governement 10 December 1882 No. 18 . Gadjih sawoelan f 260~

Sadoeroenge djoemeneng  Wedana, dadi Djakso landraad ing Djoewana Besluit Governement 21 Mei 1878 No.11, gadjih f 130~ sawoelan

Lawase anggone ngajahi penggawean Gouvernement 31 taoen 8 woelan sedane dina Senen-wage 19 Djoemadilawal taoen Djimawa 1837 (1 Juli 1907) joeswa 64 taoe sinare ing Poeri (Pati) koempoel pesarehane soewargi Ejang Mas Ngabehi Mertoepoero fiscaal Pati

Garwa Padmi Raden Adjeng Soetiadi (Kramane 3 September 1871) poetrane Mas Ngabehi Mertoepoero Fiscaal pensioen ing pati (zie bijlage E.) sedane iboe Radenajoe Sastroredjo dina Setoe-kliwon jam 3 sore, 10 Djumadilawal taoen Djimawal 1861 (4 October 1930) sinarekake ing Grabag (Kendal) joeswa kira kira 87 taoen.

Dadi sedane bapa lan iboe woelan lan taoene pada,  iaikoe woelan Djomadilawal, taoen Djimawal patoetan loro katoelis ing No.48, 49).

Garwo ampil:

 1. Bok mas Wedi, asal saka desa Bringin district Bogorame (Pati) patoetan teloe katoelis ing No. 50, 51, 54.
 2. Bok mas Marjam asal saka Djoewana patoetan papat, katoelis ing No. 52, 53, 55, 56.
 3. Mas adjeng Hoetari, jogane mas Donodipoero (Elias) (zie bijlage D.) patoetan papat ing No. 57, 59. 60. 62.
 4. Mas Darmi (saiki woes tinggal donja) jogane mas Kassan, ing kampoeng Kasingan (Rembang) Mas Kassan jogane embah Soerodikromo goeroene soewargi Ejang Kartodikromo, patoetan sidji katoelis No. 58.
 5. Saenah (woes tinggal donja) asal saka desa Banjoeoerip - (Pati) patoetan sidji katjatet ing No. 61.
(No.12).

Mas Soedjak, patoetan idem No. 3 lahir Senen-wage 5 Djomadillawal taoen Be 1776 (10 April 1848) tilar alit.

(No.13).

Mas Rara Saheni, patoetan saka garwa ampil, lahir Setoe-wage 6 Djoemadilawal tahoen Wawoe 1777 (30 Maart 1849) tilar alit.

(No.14).

Mas Kartaredja (Soetopo) ngalih asma Kartodipoero patoetan idem No. 3. lahir Ngahat-wage 28 Redjeb taoen Djimakir 1778 (9 Juni 1850) dadi mantri politie laoet incj Djoewana seda Setoe 19 Augustus 1916 koeboer ing Tanggoeng (Semarang) joeswa 66 taoen, daoep oleh Raden Roro Napsilah poetrane Raden Soerodimedjo, wedana district Mergotoehoe (Djoewana) patoetan saka garwa doeloere (per­nah bakjoene) Mas Harsodirdjo kang kaseboet ing bijlage G. lett C.

Raden Soerodimedjo poetrane Raden Wiriodikromo II. ing Djoeana, poetrane Wiriodikromo I. ing Rembang, daoep oleh poetrane Kiahi Toemenggoeng Soerowikromo (kang sepoeh) Boepati Djoeana (zie bijlage D.) Ing sadjarah Djoewana kaseboet „Njai Wirjodikromo"
Poetra poetrane di toelis ing No. 63 t/m 72.

(No.15).

Mas Adjeng Noto (Sakinah) patoetan garwa ampil Karibah, lahir Rebo-legi 19 Moeloed 1779 (4 Januari 1851) daoep oleh Mas Praptaredja, pegatan bandjoer daoep maneh oleh Raden Natakoesoema doeloere Raden Wangsawinata Wedana district Djoewana, tilar sepoeh kira2 oemoer 55 taoen. Dina wafatte ora di tjatetti, di koeboer ing Makedoem (Pati) ora patoetan.

(No.16).

Mas Soentoro, patoetan idem No. 3 lahir Rebo-kliwon 26 Ramlan taoen Ehe 1780 (31 Juli 1852) tilar alit.

(No.17).

Mas Salidjo, patoetan garwa ampil, lahir Setoe-wage 12 Sawal taoen Dje 1782 (S Juli 185-1) tilar alit.

(No.18).

Mas Adjeng Mertoprodjo (Sasini) patoetan idem No. 3lahir ing Djoewana Slasa-kliwon 2 Sawal, taoen Dhal 1783 (19 Juni 1855), seda malem Senen-kliwon woelan Sawal (27/28 Augustus 1916) sedane ing Poerwodadi (Grobogan) di koeboer ing boeri mesdjid Djoewana, daoep oleh Raden Mertoprodjo, Mantri teboe district Pati, poetrane Mas Ngabehi Mertopoero, Fiscaal Pati, dadi sedereke iboe Raden Ajoe Sastroredjo (No. 11) (zie bijlage E.)
Poetra ditjatet ing No. 73.

NB:

Dadi poetra-poetrane soewargi Ejang Kartodikromo woloelas akehe. Saiki wis pada seda kabeh. Dene kang seda kari dewe ing taoen 1929 ia ikoe Mas Soetoredjo No. 10.

 • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

  Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
 • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

  Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....