TRANSLATE

Tentang Silsilah Keluarga MAS BEHI KARTODIKROMO Dari Juwana Jawa Tengah

Disadur dari "Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo"

 

(Sadjarah leloehoere, sarta lija-lija katrangan di toelisi ing bijlage A.), papoetra:

(No.1).

Raden Nganten Soemodiwerio (mas rara Sakinah)

(No.2).

Mas Rara Sakirah, patoetan idem, tilar alit. Dina lahire ora ditjatetti. Mirit katrangan ing bijlage A, matine loewih disik karo sedane iboene.

(No.3).

Mas Rara Soemeni, tilar alit, patoetan saka garwa padmi Mas Rara Wersi (kang maoe nama Soenti) poetrane Mas Soeradimedjo, wajahe Mas Toemenggoeng Soerohadiwikromo (sadjarahe di toelisi ing bijlage C. D.)

(No.4).

Mas Soeredjo (Sardjoe)

(No.5).

Mas adjeng Soemodiwirio (Mas Rara Soedji)

(No.6).

Mas Rara Soewilah, patoetan idem No.3 tilar alit.

(No.7).

Mas Adjeng Kromoredjo (Mas Rara Sakilah)

(No.8).

Mas Adjeng Ronodipoero (Satidjah)

(No.9).

Mas Rara Sardjiah, patoetan idem No. 3 lahir Senen Wage 14 Soera taoen Wawoe 1769 (8 Maart 1841) pedjah alit.

(No.10).

Mas Soetoredjo (Sodja)

(No.11).

Mas Behi Sastroredjo 

(No.12).

Mas Soedjak, patoetan idem No. 3 lahir Senen-wage 5 Djomadillawal taoen Be 1776 (10 April 1848) tilar alit.

(No.13).

Mas Rara Saheni, patoetan saka garwa ampil, lahir Setoe-wage 6 Djoemadilawal tahoen Wawoe 1777 (30 Maart 1849) tilar alit.

(No.14).

Mas Kartaredja (Soetopo)

(No.15).

Mas Adjeng Noto (Sakinah

(No.16).

Mas Soentoro, patoetan idem No. 3 lahir Rebo-kliwon 26 Ramlan taoen Ehe 1780 (31 Juli 1852) tilar alit.

(No.17).

Mas Salidjo, patoetan garwa ampil, lahir Setoe-wage 12 Sawal taoen Dje 1782 (S Juli 185-1) tilar alit.

(No.18).

Mas Adjeng Mertoprodjo (Sasini

NB:

Dadi poetra-poetrane soewargi Ejang Kartodikromo woloelas akehe. Saiki wis pada seda kabeh. Dene kang seda kari dewe ing taoen 1929 ia ikoe Mas Soetoredjo No. 10.

 

Juwana adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Letaknya di pesisir utara pulau Jawa, tepatnya di jalur pantura yang menghubungkan kota Pati dan kota Rembang.

Kota Juwana merupakan kota terbesar kedua di Kabupaten Pati setelah Pati. Di kota ini terkenal dengan industri kerajinan kuningan dan pembudidayaan bandeng.

Nama Juwana kemungkinan berasal dari kata Jiwana, yang berasal dari kata bahasa Sansekerta, jiwa. Dengan demikian, perkataan Jiwana diduga adalah nama "Kahuripan" yang disansekertakan.

Pendapat lain mengatakan bahwa Juwana berasal dari kata druju dan wana. Druju adalah nama pohon (suket glagah yang panjang dan besar), sementara wana berarti hutan.

Juwana termasuk kota industri, yang terbanyak adalah usaha kerajinan logam kuningan yang sebagian besar terdapat di desa Growonglor dan sekitarnya (yang terbesar adalah Krisna & Sampurna). 

Juga beberapa industri rokok, yaitu cabang produksi Pabrik Rokok Djarumdan juga Pabrik Rokok Tapel Kuda, yang merupakan salah satu pabrik rokok tertua di Indonesia, basis produksi nya berada di kota Juwana. Selain Pabrik Rokok, kota Juwana juga memiliki pabrik minyak kacang.

Oleh sebab itu, mayoritas penduduk kecamatan Juwana bermata pencarian sebagai buruh, petani dan nelayan yang memiliki usaha tambak perikanan di desa Bajomulyo, Agungmulyo dan desa-desa sekitarnya.   Hasil tambak maupun tangkapan nelayan yang didapat antara lain: bandeng, udang, tongkol, kakap merah, kepiting, ikan pe, cumi, dan kerapu.

Pelabuhan Juwana menjadi salah satu tulang punggung kekuatan perekonomian kecamatan Juwana. Pelabuhan ini menjadi pintu masuk kapal-kapal pengangkut kayu dari Kalimantan. 

Baru-baru ini dibuka sebuah wahana wisata air dan darat baru di Juwana, tepatnya di Jl. Juwana - Rembang Km.8 Ds. Bumimulyo (Mujil) Kec. Batangan Kab. Pati. Nama wahana wisata ini adalah Juwana Water Fantasy, terdiri dari 37 wahana yang diharapkan oleh pemiliknya yang merupakan warga juwana asli, bisa menjadi salah satu objek wisata kebanggan Juwana yang dikenal diseluruh Indonesia