Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 1, RADEN NGANTEN SOEMODIWIRIO

Iaikoe, poetrane Eyang Mas Behi Kartodikromo.

Garwa: Raden Soemodiwirio, pepoetro:

(No.19).

Raden Nganten Sastroatmodjo (Soedjiah) lahir ing desa Ngerang, district Mantoep (Djoewana) Ngahat-pon 18 Sawal, taoen Alip 1763 (7 Februari 1836) sedane ora di pengeti, daoep oleh Mas Sastroatmodjo, jogane Embah Hasma ing Rembang, tedak Pangeran Megatsari. (doedoe embah Asma, meester sekolah.) Anak anake di toelis ing No. 74 t/m 77.

(No.20).

Raden Rara Soedjimah karan Genoek, daoep oleh Raden Soerodipoero (isih nak doeloere dewe) ing Grogol (Semarang) lahire ing desa Singenkoelon (Semarang) Kemis-pon 1 Apit taoen Dje 1766 (17 Januari 1839) patoetan loro No. 78/79.

(No.21).

Raden Nganten Kromodjojo (Soekipah) lahir ing desa Singenkoelon (Semarang) Kemis-paing 22 Sapar taoen Wawoe 1769 (15 April 1841) wafat ing Pasoeroean oemoet +/-  65 taoen, ora di pengeti dinane. daoep oleh Mas Kromodjojo, djoeroetoelis district Ngerang (Mantoep) anake Mas Kromodjojo Pradjoeritan ing Ngerang.

Sasoeroede kang raka daoep maneh oleh Mas Kartodiwirio (Hardi) doeloere Mas Soemodiwirio (No. 5).
Poetrane di toelis ing "No. 80/84

(No.22).

Raden Soemoredjo (Roestam) lahir ing desa Singenkoelon (Semarang) Senen-kliwon 21 Besar taoen Djimakir 1770 (23 Januari 1843) tetanen ing desa Mergatoehoe (Tajoe) wafat Djemoeah legi 10 Februari 1893), oemoer 50 taoen. daoep oleh Raden Rara Ngaisah, jogane Raden Ajoe Hardjokoesoemo, asal saka Rembang, isih familine Raden Ajoe Fiscaal Pati Mertokoesoemo, kang kaseboet ing bijlage D. kang raka dadi Kertoboso ing Semarang.

Manoet katrangane Mas Kartokoesoemo pensioen Assistent-Wedana Gemoeh (Kendal) nalikane akoe ketemoe 5 Februari 1917. maoe Raden Ajoe Hardjokoesoemo poetrane Demang Karanggeneng (Rembang) iki poetrane Mas Bei Kartodirdjo Patih Rembang (zie bijlage D. lett. C. 2/a lan bijlagc I.) Anamo Mas Kartokoesoemo bisa aweh katrangan, sabab deweke ikoe toeroene Kiahi Tjitrojoedo doeloere Demang Karanggeneng kaseboet doewoer iki.
Poetra di toelis ing No. 85 t/m 94.

 

 

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

The Mystery of Gajah Mada's Death, Majapahit War Commander

Gajah Mada was known as the famous figure not only in the history of Majapahit kingdom, but also for the entire nation. His popularity was even bigger than Hayam Wuruk who was the king at that time. However, he was not known as the War Commander only but also his death has been remaining mystery until now. No one knows how Gajah Mada died and even, no one knows where he was buried. This big figure caused the big question to the rest of people. Selengkapnya...