Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 1, RADEN NGANTEN SOEMODIWIRIO

Iaikoe, poetrane Eyang Mas Behi Kartodikromo.

Garwa: Raden Soemodiwirio, pepoetro:

(No.19).

Raden Nganten Sastroatmodjo (Soedjiah) lahir ing desa Ngerang, district Mantoep (Djoewana) Ngahat-pon 18 Sawal, taoen Alip 1763 (7 Februari 1836) sedane ora di pengeti, daoep oleh Mas Sastroatmodjo, jogane Embah Hasma ing Rembang, tedak Pangeran Megatsari. (doedoe embah Asma, meester sekolah.) Anak anake di toelis ing No. 74 t/m 77.

(No.20).

Raden Rara Soedjimah karan Genoek, daoep oleh Raden Soerodipoero (isih nak doeloere dewe) ing Grogol (Semarang) lahire ing desa Singenkoelon (Semarang) Kemis-pon 1 Apit taoen Dje 1766 (17 Januari 1839) patoetan loro No. 78/79.

(No.21).

Raden Nganten Kromodjojo (Soekipah) lahir ing desa Singenkoelon (Semarang) Kemis-paing 22 Sapar taoen Wawoe 1769 (15 April 1841) wafat ing Pasoeroean oemoet +/-  65 taoen, ora di pengeti dinane. daoep oleh Mas Kromodjojo, djoeroetoelis district Ngerang (Mantoep) anake Mas Kromodjojo Pradjoeritan ing Ngerang.

Sasoeroede kang raka daoep maneh oleh Mas Kartodiwirio (Hardi) doeloere Mas Soemodiwirio (No. 5).
Poetrane di toelis ing "No. 80/84

(No.22).

Raden Soemoredjo (Roestam) lahir ing desa Singenkoelon (Semarang) Senen-kliwon 21 Besar taoen Djimakir 1770 (23 Januari 1843) tetanen ing desa Mergatoehoe (Tajoe) wafat Djemoeah legi 10 Februari 1893), oemoer 50 taoen. daoep oleh Raden Rara Ngaisah, jogane Raden Ajoe Hardjokoesoemo, asal saka Rembang, isih familine Raden Ajoe Fiscaal Pati Mertokoesoemo, kang kaseboet ing bijlage D. kang raka dadi Kertoboso ing Semarang.

Manoet katrangane Mas Kartokoesoemo pensioen Assistent-Wedana Gemoeh (Kendal) nalikane akoe ketemoe 5 Februari 1917. maoe Raden Ajoe Hardjokoesoemo poetrane Demang Karanggeneng (Rembang) iki poetrane Mas Bei Kartodirdjo Patih Rembang (zie bijlage D. lett. C. 2/a lan bijlagc I.) Anamo Mas Kartokoesoemo bisa aweh katrangan, sabab deweke ikoe toeroene Kiahi Tjitrojoedo doeloere Demang Karanggeneng kaseboet doewoer iki.
Poetra di toelis ing No. 85 t/m 94.

 

 

  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....