Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 10, MAS SOETOREDJO

Iaikoe, poetrane Eyang Mas Behi Kartodikromo.

Pepoetra:

 

 

(No.40).

Mas Soewardjo, patoetan saking garwa padmi, poetrane Kiahi Soemodipoero, lahir ing desa Tajoewetan (Tajoe) Rebo-legi 30 Djoemadilawal, Alip 1797 (10 October 1866) tilar kira-kira oemoer 15 taoen di koeboer ing boeri mesdjid Djoewana.

(No.41).

Mas Sakmadi, iboe saka Pandeglang (zie katrangan No. 10) lahir ing Pandeglang (Banten) Setoe paing 27 Augustus 1885.

(No.42).

Mas Rara Soearah. patoetan idem No. 11 lahir Slasa-wage 19 Apit 1816 (8 Augustus 1887.)

(No.43).

Mas Soedjono, patoetan saka embok Soepeni

(No.44).

Mas Soewardi (Poedjoasmoro) lair Djemoeah paing 26 Moeloed 1821 (30 October 1891.)

(No.45).

Mas Roro Soemijati, lahir Kemis-wage 6 Apit 1827 (8 April 1897) daoep oleh Mas Sastrosoewito goeroe desa Langenhardja (Pati). Mas Sastrosoewito anake Mas Kromosentono, lijnwachter Semarang, anake Mas Soeromenggolo Mantri kaboepaten Pati. Anak-anake di toelis ing No. 146 t/m 149.

(No.46).

Mas Soegono, lahir Rebo-pon 14 Bakdamoeloed 1831 (31 Juli 1901) saiki njamboetgawe ing Semarang.

(No.47).

Mas Rara Soewersi, lahir Setoe-legi 15 Djoemadilawal 1834 (71 Augustus 1904) daoep oleh Mas Soedajat (Djoiodirekso) No. 51.

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Galuh Queen and White Tiger in Bogor Botanical Garden

Bogor Botanical Garden is the best place to learn about nature and also feel the chill weather there. However, this place is also popular for the mystery especially in the cemetery area of Queen Galuh. Not many people know including the residents around that Kebun Raya Bogor has several sacred tombs which are more than 600 years old. Those tombs are also positioned near the Red Bridge which is known as the mysterious place but who is Galuh actually? Selengkapnya...