Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 113, MAS WIRIODIDJOIO (SOELIGI)

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Mas Adjeng Kromoredjo, poetrane Mas Adjeng Wonodjoio.

Pepoetra:

(No.307). Soewalip, maoene Soewadi, mati oemoer 5 taoen
(No.308). Soeparmi, daoep oleh Soenar (Sastrodiardjo) isih keponakane iboene Soeparmi dewe, saiki ing Koedoes, Kampoeng Demakan Ledok
(No.309). Soelipah, mati tjilik, oemoer kira-kira 2 taoen
(No.310).

Moeljadi, dadi Boekhouder Suiker Fabriek Karanganan (Djember) daoep oleh Mas Rara Roekimah, anake Mas Koesoemoatmodjo rabine Soediadi No.53 kang patoetan saka bodjo disik, iaikoe anake Raden Notodirdjo (Soekebar) ing Djepara, poetrane Raden Behi Djoiodirdjo, Patih Djoewana (kira-kira 1840). Moeldjadi mati, sawise dadi nganten pitoeng woelan, patoetan sidji No.414.

Saka dawoehe soewargi rama Soetoredjo (No.10) sedane Patih Djoiodirdjo, sebab tibo saka titiane djaran kang kerah kambi djaran wadon toengane embah Wonodjoio (embahe Wirjodidjoio Soeligi No.113) wektoe bebarebgab tindak papriksan. Rehne soewargi Ejang Kartodikromo manoet tjatetane Ejang dewe nalika isih djoemeneng Demang ora matoek kambi Patih Djoiodirdjo (zie noot bijlage A). Dadi sedane Kiahi Patih maoe bandjoer pada diarani jen matine "disepak belone" Ki Wonodjoio. Moe;ane ta pengeti soepaia dadi pengeling eling pemboerine. Bok menawa bab ikoe dadi wewalerane pinisepoeh.

(No.311). Markami, mati tjilik oemoer 1 taoen
(No.312). Soetari, daoep oleh Soepardi, dadi Kassier Pandhuis Kedoengwoeni (Pekalongan) anake Petinggi Ngawen Ngablak (Tajoe) nama Wirjosentiko, toeroen anak loro: No.415, No.416
(No.313). Soenarto, mati tjilik
(No.314). Soelarjo, mati tjilik

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

ilustrasi pathak warak

Pathak Warak, A Student Who Kidnapped His Teacher's Daughter

Islam has been spreading to the entire land of Java though the spread was not so smooth back then. Some of them accepted but the rest of them refused. Walisongo spread Islam to the villages including Sunan Muria. However, one unexpected event happened when Sunan Muria spread Islam near northern beach. Pathak Warak who was the student kidnapped the daughter of his teacher out of love and wanted to marry her since she was so beautiful. Selengkapnya...