Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 113, MAS WIRIODIDJOIO (SOELIGI)

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Mas Adjeng Kromoredjo, poetrane Mas Adjeng Wonodjoio.

Pepoetra:

(No.307). Soewalip, maoene Soewadi, mati oemoer 5 taoen
(No.308). Soeparmi, daoep oleh Soenar (Sastrodiardjo) isih keponakane iboene Soeparmi dewe, saiki ing Koedoes, Kampoeng Demakan Ledok
(No.309). Soelipah, mati tjilik, oemoer kira-kira 2 taoen
(No.310).

Moeljadi, dadi Boekhouder Suiker Fabriek Karanganan (Djember) daoep oleh Mas Rara Roekimah, anake Mas Koesoemoatmodjo rabine Soediadi No.53 kang patoetan saka bodjo disik, iaikoe anake Raden Notodirdjo (Soekebar) ing Djepara, poetrane Raden Behi Djoiodirdjo, Patih Djoewana (kira-kira 1840). Moeldjadi mati, sawise dadi nganten pitoeng woelan, patoetan sidji No.414.

Saka dawoehe soewargi rama Soetoredjo (No.10) sedane Patih Djoiodirdjo, sebab tibo saka titiane djaran kang kerah kambi djaran wadon toengane embah Wonodjoio (embahe Wirjodidjoio Soeligi No.113) wektoe bebarebgab tindak papriksan. Rehne soewargi Ejang Kartodikromo manoet tjatetane Ejang dewe nalika isih djoemeneng Demang ora matoek kambi Patih Djoiodirdjo (zie noot bijlage A). Dadi sedane Kiahi Patih maoe bandjoer pada diarani jen matine "disepak belone" Ki Wonodjoio. Moe;ane ta pengeti soepaia dadi pengeling eling pemboerine. Bok menawa bab ikoe dadi wewalerane pinisepoeh.

(No.311). Markami, mati tjilik oemoer 1 taoen
(No.312). Soetari, daoep oleh Soepardi, dadi Kassier Pandhuis Kedoengwoeni (Pekalongan) anake Petinggi Ngawen Ngablak (Tajoe) nama Wirjosentiko, toeroen anak loro: No.415, No.416
(No.313). Soenarto, mati tjilik
(No.314). Soelarjo, mati tjilik
  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....