Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 14, Mas Kartaredja (Soetopo) ngalih asma MAS KARTODIPOERO

Iaikoe, poetrane Eyang Mas Behi Kartodikromo.

Garwa: Poetrane Raden Soerodimedjo Wedana district Mergotoehoe (Djoewana), pepoetra:

(No.63).

Raden Soepardan (Mas Ngabehi Taroesoewignjo) lahir Slasa-legi 22 Moeloed, tahoen Dhal 1807 (20 Maart 1878) daoep oleh Mas Rara Soemilah, anake Mas Mohamad Alwie, Ketib mesdjid Djowana, ora patoetan.

(No.64).

Ngali, lahir 24 Maart 1880, mati tjilik oemoer 10 dina.

(No.65).

Raden Soeparso (Kartosoediro) lahir Setoe-paing 9 Sapar. tahoen Alip 1811 (30 December 1881) daoep oleh Soemarsih, anake Ronodiwongso ing Djoewana lahir 5 September 1890 dadi Mantri (Boekhouder Irrigatie ing Djember (Oost-Java). Anake di toelis ing No. 221 t/m 227.

(No.66).

Raden Nganten Nitikoesoemo (Soeparsi) lahir Sanen-paing, 25 Soero, Ehe 1812 (25 November 1883) daoep oleh Mas Nitikoesoemo, Hoofd Mantri Opium Regie Bitingan (Koedoes). Anake di toelis ing No. 228 t/m 235.

(No.67).

Raden Soenarto (Sastrosoenarto), lahir Kemis-kliwon 9 Apit, Dje 1814 (19 Augustus 1885) daoep oleh Raden Adjeng Soekasti jogane Raden Mas Pandji Joedokoesoemo Mangkoenegaran (Solo). Sastrosoenarto saiki dadi mantri-boekhouder Regentschapswerken ing Djember (Oost-)ava). Anake di toelis ing No. 236 t/m 239.

(No.68).

Raden Nganten Soeroasmoro (Soeparti), lahir Setoe wage 2 Roewah. Be 1816 (21 Mei 1887) daoep oleh Mas Soeroasmoro, anake Mas Senoredjo, Assisten-wedono pensioen (bawah Tegal). Mas Soeroasmoro saiki dadi Assistent-wedono Onderdistrict Pasrepan (Pasoeroean). Anake di toelis ing No. 240/241.

(No.69).

Soeparno, lahir 22 December 1889 tinggal donja 13 Februari 1891.

(No.70).

Raden Soepnandar (Sastrosoepoetro) djoeroetoelis veemantri Malang, lahir Rebo kliwon 27 Sawal, Djimawal 1821 (25 Mei 1892) daoep oleh Raden Rara Soertinah, jogane Raden Mas Soemodiprodjo mantri Opnemer ing Malang. Anake di toelis ing No. 242 t/m 248.

(No.71).

Soeprijo, lahir 9 November 1894 tinggal donja 13 November 1906.

(No.72).

Sribanoen, lahir 7 December 1897 tinggal donja 3 Januari 1899.

  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....