Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 22, RADEN SOEMOREDJO

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Raden Nganten Soemodiwerio.

Garwa: Raden Rara Ngaisah 

(No.85).

Raden Ajoe Koesoemowisastro (Rosmi) daoep oleh Mas Koesoemowisastro, Wedana Tlogowoengoe (Pati) kang woes tinggal donja. nalika isih dadi Wedana.
Mas Koesoemowisastro poetrane Bok Mas Semorodiwirjo (zie bijlage B.) Anake di toelis ing No. 258 t/m 268.

(No.86).

Raden Wirijokoesoemo (Djajoes) pensioen Mantri opiumregie Soegihmanik (Oengaran) saiki manggon ing kampoeng Mertokoesoeman (Pati) daoep oleh Mas Rara Asijah, jogane Mas Wirokoesoemo, Assistent-wedana Beketel /Pati), ora toeroen.

(No.87).

Raden Nganten Soerokoesoemo (Roekijah) daoep oleh Mas Soerokoesoemo dadi hoofdoppas Assistent-wedana Pohbango (Pati) toeroen anak No. 269 t/m 273.

(No.88).

Raden Samsoe (Kartoamiredjo) Djoeroetoelis Djakenan, tinggi donja nalika isih dadi djoeroetoelis, 3 Besar 1839, ora doewe toeroen.

(No.89).

Raden Nganten Koesoemodiwirio (Rademi) wis tinggal donja. daoep oleh Mas Koesomodiwirio (Mohamad Hadi) Mantri opium regie Selo (Poerwodadi) wis pensioen, manggon ing Koedoes (21 Mei 1931 akoe teka ing omahe). Mas Koespemodiwirio (Mohamad Hadi) ikoe jogane  Mas Poesporedjo, kang maoe dadi Djoeroetoelis kantor Assistent-Resident ing Djoewana. Mas Poesporedjo, doeloere Mas Poespowikromo (Adenan) rabine bakajoe Milah No. 32. karo-karone jogane Kiahi Hadji Edris, kapernah boejoet ladjer djaler saka Kiahi Hadji Achmad Moetakim kang sinare ing Kadjen.

Dene embah Hadji Edris estri (iboene Mas Poesporedjo lan Poespowikromo) djenenge Moenirah, jogane Raden Hadji Mohamad Sarip, patoetan saka garwane poetrane Kiahi Pekeh.

Dadi njai Hadji Edris maoe wajahe Kiahi Pekeh. Kiahi Pekeh sedereke njai Naningsih (Mas Adjeng Retnoningsih) zie katrangan No.57. Anake di toelis ing No. 274 t/m 279.

(No.90).

Raden Noto ing Menado. kiro2 wis tinggal donja, ora weroeh apa doewe toeroenan.

(No.91).

Raden Nganten Mertokoesoemo (Resmi) daoep oleh Mas Mertokoesoemo, Beheerder Pandhuis Soemberredjo (Bodjanegara). Anake ditoelis ing No. 280 t/m 282.

(No.92).

Raden Goenadi lahir ing taoen 1885 Mantri opium regie ing Tigaraksa (Tanggerang) daoep oleh Nji Mas Misah saka Buitenzorg. Anake di toelis ing No. 283 t/m 292

(No.93).

Raden Nganten Kromoprawiro (Roekini) daoep oleh Mas Kromoprawiro No. 31. Anake wis di toelis ing No. 127 t/m 130.

(No.94).

Raden Reksosoedarmo (Ragil) lahir ing desa Mergotoehoe (Tajoe) 2 November 1886 Mantri politie boschwezen ing Tandjoeng (Kendal) saiki isih ing Tandjoeng, daoep oleh Mas Soekirah anake Mas Soekardi, djoeroetoelis Suiker fabriek Gemoeh (Kendal). Anake di toelis ing No. 293 t/m 295.

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Galuh Queen and White Tiger in Bogor Botanical Garden

Bogor Botanical Garden is the best place to learn about nature and also feel the chill weather there. However, this place is also popular for the mystery especially in the cemetery area of Queen Galuh. Not many people know including the residents around that Kebun Raya Bogor has several sacred tombs which are more than 600 years old. Those tombs are also positioned near the Red Bridge which is known as the mysterious place but who is Galuh actually? Selengkapnya...