Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 27, MAS SASTRODIWIRIO

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Adjeng Soemodiwirio.

Pepoetra:

(No.101.)

Mas Hadisoendjojo (Soendjojo) saiki dadi Mantri Goeroe 2e klasse school ing Djoewana. (akoe ketemoe dewe nalika 23 Mei 1931) daoep oleh Soepranti - Sambiroto tinggal donja, toeroen anak papat, mati kabeh: Soeprapto, Soemarjo, Soetini & Moerwani. Daoep maneh oleh Marmi, desa Winong (Pati) doeroeng patoetan. Ngapek anake, Soendjajani (102) aran Soeharjo (305).

(No.102).

Mas Rara Soendjajani, daoep oleh Kemat (Sastrosoewirjo) anake Wirjodirono, petinggi Ngemplak (Tajoe) dadi goeroe bantoe ing Oendakan (Koedoes). Toeroen anak No. 301 t/m 306.

(No.103).

Mas Rara Soedarjati daoep oleh Mas Wirjosoejadiardjo, schoolopziener ing Djoewana. Toeroen anak papat, mati kabeh: Soelikin, Basoeki, Soerijah & Njoetji.

(No.104).

Soedarsi, tinggal donja, oemoer 4 tahoen.

(No.105).

Mas Soebenoe, tinggal donja, oemoer 26 taoen, ora doewe toeroen.

(No.106).

Mas Soetojo daoep oleh Raden Rara Soewarni, jogane Raden Soeromiardjo Klerk N. I. S. Djocja. Dene Soetojo saiki dadi Klerk S. S. ing Bandoeng Pedjagalan weg 131/22 B.

(No.107).

Soebadi, tilar oemoer 22 taoen.

(No.108).

Soenarti, tilar oemoer 2 taoen.

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Reveals The Story of Eyang Santri, Legendary Historical Figure

The name of Eyang Santri is so popular in the middle of society especially in West Java and around. However, the popularity is mostly related to the myth and also magical things. No wonder that his position from historical figure becomes the legendary figure. Many people are so curious to know how Eyang Santri lived before and also his struggle. Fortunately, there are so many historical proofs that show the life of Eyang Santri and it is not only about his tomb. Selengkapnya...