Loading...
iden
 

Silsilah Keluarga Nomor 30, MAS ADJENG WONODJOIO

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Adjeng Kromoredjo.

Pepoetra:

(No.111).

Sasilah, daoep oleh Wirjodikromo Mergotoehoe. Saiki isih ana ing Boeloemanis, toeroen anak sidji Jasilah, mati oemoer 2 taoen.

(No.112).

Soeprobo, mati tjilik, oemoer 3 taoen.

(No.113).

Soeligi (Wirjodidjoio) daoep oleh anake Mas Wiriodikromo, Mantri opnemer Boschwezen. Ia ikoe bapake Mas Sajogi, Mantri oeloe2 Koedoes, kang di dereki Wardjono (99). Mas Wiriodikromo ikoe sadereke Mas Soemodirono (26) bapake Oewardjono (99) poetrane Mas Adjeng Wiriodikromo, poetrane Mas Toemenggoeng Mangkoedipoero (I) Boepati Djoewono. Mas Wiriodikromo maoe oega dadi morotoewane Mas Soetoprawiro jogane Mas Soetodiwirio, Wedono Bogorame (Pati) bapake Mas Koetojo saiki dadi Djoeroetoelis kantor Assistent-Resident ing Kendal. Soeligi toeroen anak ing No. 307 t/m 314.

(No.114).

Soepeni, daoep oleh Djojodikromo (Soekidjan) kamitoewa ing Boeloemanis-lor. Toeroene di toelis ing No. 315 t/m 317.

(No.115).

Soewarno (Widjoioredjo) rabi oleh Kanah, asal saka desa Kadjen (Tajoe) toeroen anak sidji, Wartin. di toelis ing No. 318.

(No.116).

Soemardi (Pawirodidjoio), dadi Kamitoewa ing Boeloemanis-lor. toeroene di toelis ing No. 319 t/n; 324.

(No.117).

Soedarmo (Kartodikromo) Petinggi Boeloemanis-lor (Tajoe) daoep oleh anake Soerodiwirio Pati, pegat, rabi maneh oleh Den Rara Amini, anake Raden Karsan, iki djarene anake Raden Notowiratmedjo kang kaseboet ing bijlage D.

(No.118).

Soemarmi, daoep oleh Tisnoredjo, Petengan Boeloemanis-lor (Tisnoredjo wis mati) daoep maneh oleh Karto Kemat, Toeroene di toelis ing No. 325 t/m 330.

(No.119).

Soedarni, daoep oleh Mas Tjitrodidjoio Mantri alas Keling (mati). Soedarni isih, ing Boeloemanis. Toeroene di toelis ing No. 331 t/m 336.

(No.120).

Soetompo, mati tjilik, oemoer kira-kira 2 taoen.

(No.121).

Soeparni, mati tjilik. oemoer kira-kira 2 taoen.

(No.122).

Soegono, mati tjilik, oemoer kira-kira 3 taoen.

(No.123).

Soemarto, mati tjilik, oemoer kira-kira 4 taoen.

(No.124).

Mas Soeparno, maoene dadi Mantri alas ing Tandjoengkarang (Lampongsche District en Sumatra Zuid) leren saiki ing Boeloemanis-lor daoep oleh Raden Rara Marjati anake maratoewane No. 126 (katrangan saka No. 126 dewe). Toeroene di toelis ing No. 337 t/m 342.

(No.125).

Sari, daoep oleh Sastrohandojo (Soedarmo) Djoeroetoelis Houtvester Tlogowoengoe (Pati). Toeroen anak di toelis ing No. 343.  Sari lan Sastrohandojo wis pada tinggal donja.

(No.126).

Mas Soedono Wonodjojo, Commies Provincieale Waterstaat Semarang saiki isih, daoep oleh Raden Rara Moeninggar anake Raden Moentoro Sastroamidjoio leerling Boschopziener Bodja (Kendal). Toeroen anak 10.
Kabeh jogane bakajoe Wonodjoio 17, nanging ing doewoer moeng di toelis 16, kang doeroeng di toelis. mati tjilik. doeroeng di djenengake.

Kami Ingin Melepas Beberapa Barang Antik Koleksi Keluarga, Harga Mulai Dari Rp400.000

Barang antik (berasal dari bahasa Latin: antiquus), adalah sebuah istilah yang menunjuk kepada benda-benda yang sudah berusia tua, mulai dari perabotan, barang elektronik, instrumen musik, hingga karya seni. Selengkapnya...

Cara Melanjutkan Bisnis Kuliner Yang Berasal Dari Warisan Keluarga

Warisan berasal dari bahasa Arab Al-miirats, bentuk masdar dari kata waritsa- yaritsu- irtsan- miiraatsan. Maknanya ialah ‘berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’, atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Dengan kata lain, warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris, apapun bentuknya baik itu harta, nama baik, termasuk juga bisnis kuliner yang dijalankan oleh keluarga.

Ceritane Didik Nini Thowok Golek Duit Dadi Penari Kondang lan Jajah Milangkori

Lair 15 November 1954, Didik Nini Thowok, penari kondang lan jajah milangkori iku asline saka Temanggung, Jawa Tengah. Asma asline, yaiku Kwee Tjoen Lian. Katon soko asmane manawa Didik Nini Thowok asline nduweni getih Tionghoa. Ramane ora liyo peranakan Tionghoa kang ‘kedampar’ ing Temanggung, yaiku Kwee Yoe Tiang. Amarga Didi cilik kerep loro-loronen, ramane mulo ngganti asmane soko Kwee Tjoen Lian dadi Kwee Tjoen An. Dene biyunge asli Jawa, yaiku Suminah kang asli saka Desa Citayem, Cilacap. .Baca Selengkapnya...

Get to know the Mangkunegaran Dynasty and its Founder, Pangeran Sambernyawa

Pangeran Sambernyawa was known as Raden Mas Said since he was born and he was so famous with his struggle to fight Dutch. Then, he was known as Pangeran Sambernyawa in the dynasty of Mangkunegaran. He was born in Keraton Kartosuro in 1725 and he was son of Pangeran Arya Mangkunegaran and the grandson of Paku Buwono I. However, he was different from other kings in general who was surrounded by wealth and luxury.