Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Silsilah Keluarga Nomor 32, MAS ADJENG POESPOWIKROMO

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Adjeng Kromoredjo.

Pepoetra:

(No.131).

Mas Aslan, oemoer +/- 30 taoen, mati ing Magelang, dadi Klerk kantor Resident Magelang, ora doewe toeroen.