Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 34, MAS ADJENG KROMOASTRO

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Adjeng Kromoredjo

 

(No.137).

Raden Rara Moentari, lahir 8 October 1888, daoep oleh Raden Kartowerdojo anake Naib Bandjaran, pegat, patoetan loro No. 352. (Kang sidji lanang mati tjilik).

Moentari daoep maneh oleh Mas Djojowijoto, Mantri goeroe sekolahan No. 2 ing Semarang, patoetan No. 353 t/m 357.

Sadoeroenge daoep oleh Moentari, maoe Djojowijoto wis rabi oleh anake Mas Wirjowinoto, kang maoe dadi Djoeroetoelis district Tajoe. Patoetan loro:
Mas Rara Soeharti, saiki oemoer 18 taoen, dadi Mantri verpleegster C. B. Z. ing Semarang. Lijane nama Roemiharmi wis tinggal donja.

(No.138).

Raden Soejadi, Pakhuis meester le. klas der Zoutregie ing Djocja. lahir 6 Augustus 1890 daoep oleh Raden Adjeng Srijatmi jogane Raden Mas Sosrokoesoemo, kang maoe Wedana district Gendingan (Madioen). Anake di toelis ing No. 358 t/m 26-4.

(No.139).

Raden Soedargo (Notoprodjo) lahir 18 December 1892, saiki dadi le Klerk Gemeente Semarang, daoep oleh Raden Rara Roekanti jogane Raden Sastrodimedjo, Wedana Oendakan kang bandjoer dadi Djaksa ing Semarang. Sadoeroenge ing Oendakan dadi Djaksa ing Pati, Raden Sastrodimedjo maoe sadoeloere toea garwane Mas Kartodipoero No 14. patoetan loro No. 365 lan 366.

Sadoeloere Roekanti, Raden Soedargo daoep maneh oleh Mas Rara Soendari anake Mas Wirjodihardjo, Djoeroetoelis onderdistrict Margasari (Tegal) wis tinggal donja.

Anake Raden Soedargo kang patoetan saka Soendari ketoelis ing No. 367 t/m 370.

(No.140).

Raden Mohamad Noerwi lahir 28 September 1894, saiki Merdika ing Krawang (West-Java) maoene dadi Opzichter B. O. W.

(No.141).

Raden Soemarwan, lahir 13 Februari 1897 daoep oleh Aminah, anake Djaelani, Handelaar ing Kebonklopo (Betawi) toeroen anak No. 371 t/m 373.
Kang maoe dadi le. Commies Comptabiliteit ing Semarang (taoen 1930/1931) leren saiki ing Betawi.

(No.142-144).

Raden Kahar, Soeparto, Martolo, teloe pisan mati tjilik.

Kadjaba ikoe Raden Kromoastro dewe doewe anak patoetan saka garwa disik; nama Raden Soewondo, lahir 24 Mei 1870 dadi Djoeroetoelis Kaboepaten ing Kendal, wis tinggal doenja (1922) toeroen anak loro:

  1. R. Soedibio Klerk Post Semarang
  2. R. Darisman Djoeroetoelis Arbeidinspectie ing Semarang.
  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....