Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 49, RADEN SASTROSOEDIRO

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo

Pepoetra:

(No.165).

Raden Soewignjo, Commies Resident t/b ing Semarang, lahir ing kampoeng Getakan (Pati) Slasa paing 7 Ramlan taoen Dhal 1831 (17 December 1901) daoep oleh Raden Rara Loewijah, jogane Raden Ajoe Soemohadisoerjo. Anake di toelis ing No. 378 t/m 380.

(No.166).

Raden Soegih,  Commies Rcsidentie kantoor ing Magelang, lahir ing kampoeng Dosoman (Pati) Kemis pon 9 Sapar tahoen Wawoe 1833 (7 Mei 1903).

(No.167).

Raden Sajoeto, Adjunct Commies Regentschapsraad Djepara, lahir ing Kalitjatjing (Salatiga) Kemis paing 17 Roewah tahoen Djimakir 1834 (27 October 1904) daoep oleh Mas Rara Sitinoerbranti, anake Mas Soengadji ing Bali kang dipek anak dening Raden Martodidjoio, Djakso ing Wonogiri. Toeroen anak No. 381 t/m 382.

(No.168).

Raden Sootio, Ambtenaar t/b b/d Landraad te Batavia-Cemtrum. Lahir ing Toentang (Salatiga) Kemis legi 13 Besar tahoen Alip 1835 (8 Februari 1906).

(No.169).

Raden Soetjipto, lahir ing Toentang (Salatiga) Rebo paing 2 Bakdomoeloet tahoen Djimawal 1837 (5 Mei 1907) Rebo paing 23 Roewah tahoen Djimawal 1837 (2 October 1907) tinggal donja ing Toentang.

(No.170).

Raden Soediro, njamboet gawe ing kantor Volkstelling ing Batavia- Centrum, lahir ing Toentang (Salatiga) Slasa legi 24 Pasa tahoen Dje 1838 (October 1908).

(No.171).

Raden Sootomo, lahir ing Toentang (Salatiga) Rebo wage 17 November 1909. Tanggal 16 December 1909 tinggal donja.

(No.172).

Raden Rara Asijah, lahir ing Toentang (Salatiga) Kemis paing 1 Sawal tahoen Be 1840 (6 October 1910).

(No.173).

Raden Achmad, lahir ing Semarang, Ngahat pon 8 Roewah 1843 (13 Jun. 1913).

(No.174).

Raden Mohamad Salim, lahir ing Goeboeg (Demak) Djemoeah pon tanggal 12 Moeloed 1845 (29 Januari 1915)

(No.175).

Raden Rara Patimah, lahir ing Midjen (Demak) Djemoeah legi, tanggal 21 Soero 1847 (17 November 1916).

(No.176).

Raden Abdulkadir, lahir ing Midjen (Demak) 17 Juni 1918.

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Asep Sunandar Sunarya: Lair Tanpa Asma, ‘Tindak’ Kanthi Asma Gedhe

Ngomong babagan wayang golek ora bisa dipisahkan saka Asep Sunandar Sunarya. Kanthi asma gedhe kang diduweni, sapa sing nyana manawa maestro pagelaran wayang golek kang lair ing Bandung, 3 September 1955 iku, sejatine ora diwenehi asma wiwit lair. Banjur kepiye crita sing ana ing sangarepe asmane, minangka Asep Sunandar Sunarya? Ing ngisor iki cerita salengkape.

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

Tomb of The Tears of Queen Mother, More Than An Ordinary Love Story

There are so many stories in the world to describe the dedication of a women or a mother especially in Indonesia and one of them is the tomb of tears of queen mother located in Madura. Once you know the story about it, you will respect and love more about your mother and also women in general. This tomb is located in Buduran village, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Madura. It is only about 11 km from the center of Bangkalan city which becomes the gate to enter Madura Island. Selengkapnya...