Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 49, RADEN SASTROSOEDIRO

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo

Pepoetra:

(No.165).

Raden Soewignjo, Commies Resident t/b ing Semarang, lahir ing kampoeng Getakan (Pati) Slasa paing 7 Ramlan taoen Dhal 1831 (17 December 1901) daoep oleh Raden Rara Loewijah, jogane Raden Ajoe Soemohadisoerjo. Anake di toelis ing No. 378 t/m 380.

(No.166).

Raden Soegih,  Commies Rcsidentie kantoor ing Magelang, lahir ing kampoeng Dosoman (Pati) Kemis pon 9 Sapar tahoen Wawoe 1833 (7 Mei 1903).

(No.167).

Raden Sajoeto, Adjunct Commies Regentschapsraad Djepara, lahir ing Kalitjatjing (Salatiga) Kemis paing 17 Roewah tahoen Djimakir 1834 (27 October 1904) daoep oleh Mas Rara Sitinoerbranti, anake Mas Soengadji ing Bali kang dipek anak dening Raden Martodidjoio, Djakso ing Wonogiri. Toeroen anak No. 381 t/m 382.

(No.168).

Raden Sootio, Ambtenaar t/b b/d Landraad te Batavia-Cemtrum. Lahir ing Toentang (Salatiga) Kemis legi 13 Besar tahoen Alip 1835 (8 Februari 1906).

(No.169).

Raden Soetjipto, lahir ing Toentang (Salatiga) Rebo paing 2 Bakdomoeloet tahoen Djimawal 1837 (5 Mei 1907) Rebo paing 23 Roewah tahoen Djimawal 1837 (2 October 1907) tinggal donja ing Toentang.

(No.170).

Raden Soediro, njamboet gawe ing kantor Volkstelling ing Batavia- Centrum, lahir ing Toentang (Salatiga) Slasa legi 24 Pasa tahoen Dje 1838 (October 1908).

(No.171).

Raden Sootomo, lahir ing Toentang (Salatiga) Rebo wage 17 November 1909. Tanggal 16 December 1909 tinggal donja.

(No.172).

Raden Rara Asijah, lahir ing Toentang (Salatiga) Kemis paing 1 Sawal tahoen Be 1840 (6 October 1910).

(No.173).

Raden Achmad, lahir ing Semarang, Ngahat pon 8 Roewah 1843 (13 Jun. 1913).

(No.174).

Raden Mohamad Salim, lahir ing Goeboeg (Demak) Djemoeah pon tanggal 12 Moeloed 1845 (29 Januari 1915)

(No.175).

Raden Rara Patimah, lahir ing Midjen (Demak) Djemoeah legi, tanggal 21 Soero 1847 (17 November 1916).

(No.176).

Raden Abdulkadir, lahir ing Midjen (Demak) 17 Juni 1918.

  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....