Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 80, RADEN NGANTEN WIRJOWIDJOIO (TARI)

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Raden Nganten Kromodjoio.

Pepoetra:

(No.249). Soetjanggah, lahir Djemoeah kliwon Moeloed (13 Februari 1880) mati tjilik
(No.250). Mas Rara Soekeni wis tinggal donya. Manoet katrangane Soepardi (No.255) daoep oleh Soekoer, Tjarik desa Trangkil (Pati) wis lereh, patoetan sidji lanang mati tjilik. Sasoeroete Soekeni, Soekoer bandjoer dipek mantoe Bok Asmo (Soewarti) kang kaseboet ing bijlage G.
(No.251). Mas Rara Soekewi, daoep oleh Mas Wirjowidjojo ing kampoeng Salian (Pati) merdika, anake Hardjodemito. Soekewi toeroen anak No. 389, 390.
(No.252). Mas Rara Soetami, daoep oleh Kastoredjo ing Pamottan, wis tinggal donya karo pisan. Toeroen anak No. 391, 392
(No.253). Roekeni, mati tjilik
(No.254). Mas Soekarno, Mantri politie Kendal daoep oleh Mas Rara Soekemi, anake Mas Hastrodiprodjo (Hardi) Mantri Opium regie Tegalombo (Tajoe). Mas Hardi Jogane Mas Adjeng Nitikoesoemo (Oemi) poetrane Kiahi Soemodipoero, poetrane Mas Toemenggoeng Mangkoedipoero Boepati Djoewana. Wektoe akoe noelis sadjarah iki (Juni 1931) Mas Soekarno isih dadi Mantri politie ing Kendal. Anak-anake ditoelis ing No. 393, 394, 395, 396, 397, 398 lan 438.
(No.255). Mas Soepardi, Assistent Onderneming Merboeh, Bodja (Kendal) dipek anak Raden Nganten Nitisoedarmo No.81, pangepeke nalika isih oemoer 17 woelan. Soepardi daoep oleh Mas Rara Soerjati anake Mas Martodimedjo Mantri Oeloe-oeloe ing Koedoes (wis tinggal donya) (zie bijlage G, letter a.)
(No.256). Mas Soewardi, Mantri Oeloe-Oeloe Irrigatie ing Tlogowoengoe (Pati) saiki isih, daoep oleh Roekijanti anake Bok Naib Wedari Atmoredjo (zie bijlage G. letter e.)  Anake 4 kang sidji mati No. 399, 400, 401 lowongan
(No.257). Mas Rara Soeparsi, daoep oleh Mas Djajoes, Djoeroetoelis Assistent Wedana ing Pegandon, saiki isih ing Pegandon. Toeroen anak ing No. 402, 403, 404, 405

Jadwal Pertunjukan Minggu Ini

Tokoh Seniman Jawa

Catatan Silsilah Keluarga

Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo

Wedana District Mantoep, Kaboepaten Djoewana, Residentie Japara

Cari Silsilah Keluarga?

This Is Our Ancestors

The Story of Sunan Kudus Forbid People to Eat Beef

Sunan Kudus was known to teach tolerance towards others while spreading Islam in the land of Java. One form of tolerance taught by Sunan Kudus is he banned people to eat beef so they can respect other humans who have other religions. After Hindu society came to the Mosque’s park, Sunan Kudus said the great greetings and also welcome and gave speech as well as discussion. At that time, Sunan Kudus announced to the Kudus society to not kill cow and eat beef. Selengkapnya...