Loading...

Silsilah Keluarga Nomor 80, RADEN NGANTEN WIRJOWIDJOIO (TARI)

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Raden Nganten Kromodjoio.

Pepoetra:

(No.249). Soetjanggah, lahir Djemoeah kliwon Moeloed (13 Februari 1880) mati tjilik
(No.250). Mas Rara Soekeni wis tinggal donya. Manoet katrangane Soepardi (No.255) daoep oleh Soekoer, Tjarik desa Trangkil (Pati) wis lereh, patoetan sidji lanang mati tjilik. Sasoeroete Soekeni, Soekoer bandjoer dipek mantoe Bok Asmo (Soewarti) kang kaseboet ing bijlage G.
(No.251). Mas Rara Soekewi, daoep oleh Mas Wirjowidjojo ing kampoeng Salian (Pati) merdika, anake Hardjodemito. Soekewi toeroen anak No. 389, 390.
(No.252). Mas Rara Soetami, daoep oleh Kastoredjo ing Pamottan, wis tinggal donya karo pisan. Toeroen anak No. 391, 392
(No.253). Roekeni, mati tjilik
(No.254). Mas Soekarno, Mantri politie Kendal daoep oleh Mas Rara Soekemi, anake Mas Hastrodiprodjo (Hardi) Mantri Opium regie Tegalombo (Tajoe). Mas Hardi Jogane Mas Adjeng Nitikoesoemo (Oemi) poetrane Kiahi Soemodipoero, poetrane Mas Toemenggoeng Mangkoedipoero Boepati Djoewana. Wektoe akoe noelis sadjarah iki (Juni 1931) Mas Soekarno isih dadi Mantri politie ing Kendal. Anak-anake ditoelis ing No. 393, 394, 395, 396, 397, 398 lan 438.
(No.255). Mas Soepardi, Assistent Onderneming Merboeh, Bodja (Kendal) dipek anak Raden Nganten Nitisoedarmo No.81, pangepeke nalika isih oemoer 17 woelan. Soepardi daoep oleh Mas Rara Soerjati anake Mas Martodimedjo Mantri Oeloe-oeloe ing Koedoes (wis tinggal donya) (zie bijlage G, letter a.)
(No.256). Mas Soewardi, Mantri Oeloe-Oeloe Irrigatie ing Tlogowoengoe (Pati) saiki isih, daoep oleh Roekijanti anake Bok Naib Wedari Atmoredjo (zie bijlage G. letter e.)  Anake 4 kang sidji mati No. 399, 400, 401 lowongan
(No.257). Mas Rara Soeparsi, daoep oleh Mas Djajoes, Djoeroetoelis Assistent Wedana ing Pegandon, saiki isih ing Pegandon. Toeroen anak ing No. 402, 403, 404, 405
  • Pandanaran, Head of Government and Propagator of Islam in Semarang

    Ki Ageng Pandanaran or known as Pangeran Mangkubumi was given the title as Sunan Bayat or Sunan Tembayat. He was the second head of government in Semarang, central Java, Indonesia. Beside being the head of government or leader in Semarang, he was known as the important figure that spread Islam in Semarang. In 16th century, Pangeran Mangkubumi led Semarang and he was the son of the first leader in Semarang named Harya Madya Pandan.
  • Ki Nartosabdo, Legenda Dhalang Wayang Kulit Indonesia Kang Ora Bisa Diganti!

    Klaten kalebu salah sawijine kabupaten ing Jawa Tengah kang nduweni keunggulan ‘nyithak’ dhalang-dhalang wayang kulit kondang. Legenda dhalang Indonesia kang bisa kasebut ora bisa diganti dening sapa wae tekan saiki uga lahir ing Klaten. Manawa panjengengan prosutresno wayang, mestine ora asing maneh. Yo, dhalang kasebut ora liyo yaiku Ki Nartosabdo. Pria kang ing tembe gedhene kondang dadi dhalang iku, lair ing Klaten, 25 Agustus 1925

gembala sapi

Sapi dan Kerbau di Jawa dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai salah satu bentuk “rojo koyo”. Apa itu rojo koyo?

Baca selengkapnya....