Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Silsilah Keluarga Nomor 99, MAS OEWARDJONO

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Mas Adjeng Soemodirono.

Pepoetra:

(No.296). Mas Rara Sri Koestami
(No.297). Mas Koesno (Manoet katrangane Mas Hadisoedjono (No.101) ana lijane maneh anake nanging ora eling djenenge