(No.1).Raden Nganten Soemodiwirio

Poetra No.1 Eyang Mas Behi Kartodikromo, Garwa Raden Soemodiwirio, pepoetra:

(No.19).

Raden Nganten Sastroatmodjo (Soedjiah) lahir ing desa Ngerang, district Mantoep (Djoewana) Ngahat-pon 18 Sawal, taoen Alip 1763 (7 Februari 1836) sedane ora di pengeti, daoep oleh Mas Sastroatmodjo, jogane Embah Hasma ing Rembang, tedak Pangeran Megatsari. (doedoe embah Asma, meester sekolah.) Anak anake di toelis ing No. 74 t/m 77.

(No.20).

Raden Rara Soedjimah karan Genoek, daoep oleh Raden Soerodipoero (isih nak doeloere dewe) ing Grogol (Semarang) lahire ing desa Singenkoelon (Semarang) Kemis-pon 1 Apit taoen Dje 1766 (17 Januari 1839) patoetan loro No. 78/79.

(No.21).

Raden Nganten Kromodjojo (Soekipah) lahir ing desa Singenkoelon (Semarang) Kemis-paing 22 Sapar taoen Wawoe 1769 (15 April 1841) wafat ing Pasoeroean oemoet +/-  65 taoen, ora di pengeti dinane. daoep oleh Mas Kromodjojo, djoeroetoelis district Ngerang (Mantoep) anake Mas Kromodjojo Pradjoeritan ing Ngerang.

Sasoeroede kang raka daoep maneh oleh Mas Kartodiwirio (Hardi) doeloere Mas Soemodiwirio (No. 5).
Poetrane di toelis ing "No. 80/84

(No.22).

Raden Soemoredjo (Roestam) lahir ing desa Singenkoelon (Semarang) Senen-kliwon 21 Besar taoen Djimakir 1770 (23 Januari 1843) tetanen ing desa Mergatoehoe (Tajoe) wafat Djemoeah legi 10 Februari 1893), oemoer 50 taoen. daoep oleh Raden Rara Ngaisah, jogane Raden Ajoe Hardjokoesoemo, asal saka Rembang, isih familine Raden Ajoe Fiscaal Pati Mertokoesoemo, kang kaseboet ing bijlage D. kang raka dadi Kertoboso ing Semarang.

Manoet katrangane Mas Kartokoesoemo pensioen Assistent-Wedana Gemoeh (Kendal) nalikane akoe ketemoe 5 Februari 1917. maoe Raden Ajoe Hardjokoesoemo poetrane Demang Karanggeneng (Rembang) iki poetrane Mas Bei Kartodirdjo Patih Rembang (zie bijlage D. lett. C. 2/a lan bijlagc I.) Anamo Mas Kartokoesoemo bisa aweh katrangan, sabab deweke ikoe toeroene Kiahi Tjitrojoedo doeloere Demang Karanggeneng kaseboet doewoer iki.
Poetra di toelis ing No. 85 t/m 94.

 

 

Selanjutnya di kategori ini: (No.4).Mas Soeroredjo »

Most Popular Articles

The Mystery of Gajah Mada's Death, Majapahit War Commander

Gajah Mada was known as the famous figure not only in the history of Majapahit kingdom, but also for the entire nation. His popularity was even bigger than Hayam Wuruk who was the king at that time. However, he was not known as the War Commander only but also… Read More

The Tragedy of the Bubat War and the Cancel of Marriage of Hayam Wuruk-Dyah Pitaloka

Bubat happened in 1279 Saka or 1357 masehi in 14th century. Bubat happened in the reign of Hayam Wuruk In Majapahit. The war happened because of the fight from Gajah Mada and also Prabu Maharaja Linggabuana from Sundanese kingdom. The fight caused the… Read More

Bagong, An Innocent Puppet Character

Every character in Punakawan puppet show has their own different meanings of philosophy. One of them is Bagong. Ki Lurah Bagong is one of the fiction members of Punakawan and he is also the youngest among all according to the story. Bagong is basically the… Read More