(No.5).Mas Adjeng Soemodiwirio

Poetra No.5 Eyang Mas Behi Kartodikromo, garwa Mas Soemodiwirio (Haroen) pepoetra:

(No.26).

Mas Adjeng Soemodirono (Hoemi) lahir ing Djoewana Setoe paing 15 Sawal taoen Ehe 1780 (31 Juli 1852), seda 12 Juli 1896 oemoer 44 taoen, daoep oleh Mas Soemodirono poetrane Mas Adjeng Wiriodikromo, poetrane Mas Toemenggoeng Mangkoedipoero, Boepati Djoewana (zie belage D.)

Poetra di toelis ing No. 97 t/m 100 Mas Soemodirono ikoe sa- doeloere Mas Wiriodikromo, kaseboet ing. No. 113.

 (No.27).

Mas Sastrodiwirio (Oesoep) lahir ing desa Tajoe (kaboepaten Pati) dina Rebo wage woelan Besar taoen Dhal 1783 (22 Augustus 1855) wafat 13 April 1916 oemoer 61 taoen, daoep oleh Mas Roro Soeratmi No. 36.

Poetrane di toelis ing No. 101 t/m 108.

 (N0.28).

Mas Adjeng Kartodiwirio (Hoemarmi) daoep oleh Mas Kartodiwirio doeloere bapake Mas Adjeng Hoetari, kang kaseboet ing No. 11. C. Sasoeroede Mas Kartodiwirio daoep maneh oleh Mas Soemodirono (No. 26) dadi ngarangoeloe. ora patoetan. Wafat kira2 oemoer 37 taoen. Dina lahir lan wafate ora di tjateti.

Kadjaba poetra teloe ikoe Mas Soemodiwirio dewe isih kagoengan poetra maneh kang patoetan saka semahe lijane, ia ikoe:

Antijah (Bok Aboe) asal desa Sambirata (Tajoe) patoetan lima :

 (No.28 a).

Oemar, tilar oemoer 11 taoen.

 (No.28 b).

Aboe, ' idem    19 taoen.

 (No.28 c).

Mas Oesman (Soemodisastro) oemoer  +/- 60 taoen saiki dadi mantri opium regie ing Sedadi district Manggar kaboepaten Grobogan anak-anake di toelis ing bijlage K. Saiki 26 September 1931 pindah ing Ngampel (Kendal).

 (No.28 d).

Mas Olan (Sastrokoesoemo) oemoer +/- 57 taoen saiki ing Pati daoep oleh Raden Rara Socdarjani poetranc Raden Sastrodimcdjo Wedana Oendakan (Koedoes) kang bandjoer di dadekna Djaksa ing Semarang (zie katrangan No. 14). Anak-anake di toelis ing bijlage K.

 (No.28 e).

Oemini, daoep oleh Kartodiwirio desa Bendakatonlor (Tajoe) tilar oemoer 22 taoen, patoetan loro, Soepardan lan Soeparlan.

Warsinah,  patoetan loro.

 (No.28 f).

Mas Rara Oewarsiti daoep oleh Raden Abdoeloemar, poetrane Raden Ngabehi Mertowinoto. Patih Pati, dadi sadoeloere Raden Ajoe Sastrosoediro No. 49.
Oewarsiti tinggal donja oemoer +/- 28 taoen ing Soekoredjo, district Selokaton (Kendal). Anak-anake di toelis ing bijlage K.

 (No.28 g). Mas Moeljono saiki oemoer + /- 10 taoen ono ing Randoeblatoeng (Blora) maoene dadi mantri alas.
Selanjutnya di kategori ini: (No.7) Mas Adjeng Kromoredjo »

Most Popular Articles

The Tragedy of the Bubat War and the Cancel of Marriage of Hayam Wuruk-Dyah Pitaloka

Bubat happened in 1279 Saka or 1357 masehi in 14th century. Bubat happened in the reign of Hayam Wuruk In Majapahit. The war happened because of the fight from Gajah Mada and also Prabu Maharaja Linggabuana from Sundanese kingdom. The fight caused the… Read More

The Oath of The Fifth King of Brawijaya on Mount Lawu

Mountains have been connecting with some urban legends or something spiritual within it for so long. Mount Lawu is no exception because there is one famous story local people believe until now which is the King Brawijaya V with his oath. This one is so… Read More

Prabu Jayabaya, The Astrologer of The Future

Maharaja Jayabaya was known as the King of Kediri who led from 1135-1157. His complete title name was Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa. However, beside being famous as a king,… Read More