(No.55).Mas Adjeng Soekanti (Prawiro-Soedarno)

Toeroen anak:

(No.195). Mas Rara Asijah, lahir Senen kliwon 5 Mei 1919 ing Rembang.
(No.196). Mas Rara Aminah.
(No.197). Mas Soengkowo, kapindah nama Soemarto.
(No.198). Mas Rara Soekowati.
(No.199). Mas Soebagio, lahir 1 Januari 1930, di pek anak Mas Soewarai, Djoe­roetoelis fiscaal Semarang ipene Mas Soepandam (No. 52).
Selanjutnya di kategori ini: (No.57). Mas Soedarmadi »

Most Popular Articles

The Story of The First Cakraningrat From Madura

Cakraningrat I was known also as Raden Prasena and he was the King of Madura in the land of Java who led west Madura as the leader under Mataram kingdom. According to the story, Cakraningrat or Raden Prasena married to the princess from Mataram kingdom. Since… Read More

Semar, Advisor to The Ruling Kings in The Land of Java

The name of Sabda Palon was often mentioned in the Serat Darmagandhul and Jangka Jayabaya or known as the prophecy of Jayabaya. In Serat Darmagandhul, Sabda Palon was known as the spiritual advisor with high power from King Brawijaya V who was the last king… Read More

The Mystery of Gajah Mada's Death, Majapahit War Commander

Gajah Mada was known as the famous figure not only in the history of Majapahit kingdom, but also for the entire nation. His popularity was even bigger than Hayam Wuruk who was the king at that time. However, he was not known as the War Commander only but also… Read More