Prasabene Kang Noelis Pakem

"Raden Ngabehi Tjokrohadiwikromo Kang Noelis Pakem Sadjarahe Mas Behi Kartodikromo"

Moego podo di galih, jen sadjarah kang ta-himpoen ing pakem iki akeh banget paedahe marang para ahli kabeh kaja ta:

Kang sapisan: pada weroeh anane toeroene lan leloehoere soewargi Ejang Mas Behi Kartodikromo sarimbit, sarta lijane koelawarga kang ora toeroen saka Ejang iaikoe leloeri lan batihe Man Sowidjoio (zie bijlage H.) lan Man Wirio cs. (zie bijlage G.)

Kapindone: saben kadang tansah kawroehan gegajoetane sarta pengga-wejane.

Kaping teloene: bisa andjalari noekoelake welas asihing sadoeloeran, lan bisa oega dadi djalaran petoeking kadang, kang wis adih, babasan: "anepoekake baloeng kapisah".

Dene bisakoe weroeh anane ahli-ahli kang katoelis ing pakem iki iaikoe saka katrangane para ahli kang kaseboet No. 25, 30, 32,  34, 63, 80, 81, 85, 86, 89, (Mas Hadi), 101, 113, 126, 132, 139 lan 255 sarto lijane kang pada ngirimi katrangan, lan ametik apa kang wis di pengeti ing pakeme soewargi Ejang Kartodikromo dewe, sarta manoet tjatetankoe saka katrangane soewargi rama Mas Soetoredjo (No. 10) nalika isih soegenge (22 Juli 1916).

Pangestikoe pakem iki soepaia dadi poesaka kang peni lan dadi sesoeloeh kawroeh marang para koelawarga. Soepaia di adji-adji klawan boedi kang oetami lan tansah elinga marang Ejang soewargi. Manawa saiki sawise pakem iki di tjap, oetawa ing tembene kaweroehan ana kang ora bener, oetawa ana ahli kang kliwatan ora kaleboe ing pakem, soepaia di benerna apa mestine.

Wekaskoe anggone pada benerna soepaia klawan tjiptaning boedi kang tadjem, ajem, tentrem, temen, lila lan oetama sarta tansah angengetana djarwaning tjandra sangkala ing ngisor iki. Sadjarah-sadjarah kang di toelis ing bijlage A, B, C, D, E, F, among ta-pengeti kang gegajoetan marang ahline soewargi Ejang Kartodikromo bahe, moelane lija-lijane ora meloe di toelisi.

Moelane pakem iki di toelis aksara latijn, krono saiki akeh para moeda kang ora bisa matja aksara Djawa. kang noelisi sadoeroenge pakem iki ditjapake, iaikoe Soegati (No.264). Anggonkoe wiwit anata pakem iki lan katemoekoe marang para ahli maoe, ing sadjerone woelan Soero 1862 (Juni 1931) moelane temboeng "saiki" kang katoelis ing pakem anerangna wektoe ing sadjerone woelan Juni Juli 1931

Sang kalaning warso tinengeran: "Katon rinengga salira toenggal leloehoer". Saben ahli perloe anjimpen pakem iki Pratelan kang pada oeroen di tjatet ing bijlage L.

 

Djetis (Kendal) 31 Juli 1931

R. Ng. Tjokrohadiwikromo.
g. z. s.

Gepd. Ondercollecteur Kendal.

Selanjutnya di kategori ini: Mas Behi Kartodikromo »

Silsilah Keluarga Para Tokoh Nasional

Silsilah Jenderal (HOR.) TNI (Purn.) Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, Yang Lebih Dikenal Dengan Panggilan “SBY”

Terlepas dari kabar yang pernah beredar bahwa Presiden Jenderal (HOR.) TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono GCB AC memiliki silsilah keturunan keluarga Majapahit, inilah sekilas kisah…

H.M. Soeharto

Seperti apakah struktur keluarga Presiden Jenderal Besar TNI (Purn.) H. M. Soeharto? Inilah kisahnya...

Only One in the World

Catur Lokapala Temple: The Heart of Pura Besakih

Seeing what is Unseen from the Catur Lokapala Temple. Talking about Catur Lokapala is inevitably talking about Pura Besakih as well. Pura Besakih is one of the most important religious buildings for Hindu people in Bali. Read More...

Tradisi Keluarga

Menghargai Waktu Dengan Mengumpulkan Jam Antik

Barang antik sekarang memang diburu sebagai koleksi oleh banyak orang. Mulai dari mobil antik, motor antik, perabot rumah yang antik, dan sebagainya. Satu hal yang tidak ketinggalan adalah jam antik.

Makam Sunan Muria - Dawe, Kudus, Jawa Tengah

"Sunan Muria adalah salah satu tokoh Walisongo yang menyebarkan agama Islam di pedalaman Jawa Tengah."