Mas Adjeng Kromoredjo (Mas Rara Sakilah)

Iaikoe poetrane Ejang Mas Behi Kartodiromo.

Lahir Slasa-paing 5 Djoemadilakir taoen Alip 1763 (23 November 1836) seda Slasa Kliwon 3 Juli 1923, joeswa 87 taoen, di koeboer ing Boeloemanis (Tajoe), patoetan saka garwa selir Minah, anake Maradita.

Mas Rara Sakilah daoep oleh Mas Kromoredjo dadi Pradjoeritan ing Ngerang (district Mantoep, kaboepaten Djoewana); Mas Kromoredjo, joegane Mas Malangjoeda Mantri teboe ing Wedari (Pati) asal saka lamongan, tekane ing Pati anderekake Kangjeng Kiahi Tjondronegoro Boepati Lamongan kang pindah Pati kaseboet ing bijlage E. Poetra-poetra di toelis ing No. 29 t/m 35.