Silsilah Keluarga Mas Adjeng Mertoprodjo (Sasini) Dari Juwana

Iaikoe poetrane Ejang Mas Behi Kartodiromo.

Patoetan idem No. 3 lahir ing Djoewana Slasa-kliwon 2 Sawal, taoen Dhal 1783 (19 Juni 1855), seda malem Senen-kliwon woelan Sawal (27/28 Augustus 1916) sedane ing Poerwodadi (Grobogan) di koeboer ing boeri mesdjid Djoewana, daoep oleh Raden Mertoprodjo, Mantri teboe district Pati, poetrane Mas Ngabehi Mertopoero, Fiscaal Pati, dadi sedereke iboe Raden Ajoe Sastroredjo (No. 11) (zie bijlage E.)

Poetra ditjatet ing No. 73.