Mas Adjeng Ronodipoero (Satidjah)

Iaikoe poetrane Ejang Mas Behi Kartodiromo.

Patoetan idem No.3, lahir ing desa Pakis (district Mergotoehoe) malem Setoe-pon 16 Sapar taoen Dje 1766 (11 Mei 1838) seda malem Setoe-legi 9 Agustus 1919 di koeboer ing Growong (Djoewana) joeswane 81 taoen, daoep oleh Mas Ronodipoero Mantri politie, opiumbestrijding ing laoet, bandjoer ana ing poelo Bali. Sadoeroenge dadi Mantri politie, dadi Mantri koffie ing Gesengan, district Margotoehoe.

Mas Ronodipoero poetrane Kiahi Poerbodipoero, (zie bijlage D.) Poetro-poetro di toelis ing No. 36 t/m 39.