Silsilah Keluarga Mas Behi Sastroredjo (asma alit Soekeling) Dari Pati

Iaikoe poetrane Ejang Mas Behi Kartodiromo.

Patoetan idem No.03 dadi Fiscaal (Hoofddjaksa Landraad) ing Pati, nganti pensioen lahir ing Djoewana Senen-kliwon 27 Ramlan taoen Djimawal 1773 (29 september 1845) djam 11 awan. Djoemenenge Fiscaal keseboet Besluit Gouvernement  20 Februari 1884  No. 15. Gadjih sawoelan f 310~ Lerehe kaseboet Besluit idem 7 December 1905 No.29 nompa pensione f 930.- sataone, dadi sawoelan f 77.50.

Lawase djoemeneng Fiscaal 21 taoen. Maone djoemeneng Wedana District Mantoep (Djoewana) kaseboet Besluit Governement 10 December 1882 No. 18 . Gadjih sawoelan f 260~

Sadoeroenge djoemeneng  Wedana, dadi Djakso landraad ing Djoewana Besluit Governement 21 Mei 1878 No.11, gadjih f 130~ sawoelan

Lawase anggone ngajahi penggawean Gouvernement 31 taoen 8 woelan sedane dina Senen-wage 19 Djoemadilawal taoen Djimawa 1837 (1 Juli 1907) joeswa 64 taoe sinare ing Poeri (Pati) koempoel pesarehane soewargi Ejang Mas Ngabehi Mertoepoero fiscaal Pati

Garwa Padmi Raden Adjeng Soetiadi (Kramane 3 September 1871) poetrane Mas Ngabehi Mertoepoero Fiscaal pensioen ing pati (zie bijlage E.) sedane iboe Radenajoe Sastroredjo dina Setoe-kliwon jam 3 sore, 10 Djumadilawal taoen Djimawal 1861 (4 October 1930) sinarekake ing Grabag (Kendal) joeswa kira kira 87 taoen.

Dadi sedane bapa lan iboe woelan lan taoene pada,  iaikoe woelan Djomadilawal, taoen Djimawal patoetan loro katoelis ing No.48, 49).

Garwo ampil:

  1. Bok mas Wedi, asal saka desa Bringin district Bogorame (Pati) patoetan teloe katoelis ing No. 50, 51, 54.
  2. Bok mas Marjam asal saka Djoewana patoetan papat, katoelis ing No. 52, 53, 55, 56.
  3. Mas adjeng Hoetari, jogane mas Donodipoero (Elias) (zie bijlage D.) patoetan papat ing No. 57, 59. 60. 62.
  4. Mas Darmi (saiki woes tinggal donja) jogane mas Kassan, ing kampoeng Kasingan (Rembang) Mas Kassan jogane embah Soerodikromo goeroene soewargi Ejang Kartodikromo, patoetan sidji katoelis No. 58.
  5. Saenah (woes tinggal donja) asal saka desa Banjoeoerip - (Pati) patoetan sidji katjatet ing No. 61.