Mas Soeredjo (Sardjoe)

Iaikoe poetrane Ejang Mas Behi Kartodiromo.

Patoetan idem No.3 lahir Ngahat-wage 17 Ramlan taoen Dhal 1759 (18 Februari 1832) dadi Mantri goedang koffie district Mergotoehoe (Djoewana) seda 23 December 1875, joeswa 43 taoen sinare ing Kadjen (Tajoe), kromo oleh Raden Rara Soetinah, lahir Senen-wage, 20 Roewah, Be 1768 (19 oktober 1840) poetrane Mas Soerokoesoemo Wedana district Glonggong (Pati), zie bijlage E.

Sedane Raden Ajoe Soeroredjo dina Senen 19 pasa 1848 (19 Juli 1917) di koeboer ing Poeri (Pati). Pepoetra2 di toelis ing No.23, 24 lan 25