Mas Soetoredjo (Sodja)

Iaikoe poetrane Ejang Mas Behi Kartodiromo.

Patoetan idem No.3 lahir ing desa Pakis (Tajoe) Kemis-wage 26 Moeloed taoen Alip 1771 (26 April 1843) seda 8 Redjeb 1859 (8/9 December 1929) joeswo 86 taoen, di koeboer ing Poeri (Pati) (Koeboeran anjar)

Ing woelan Juli 1880 loenga ing Serang (Banten) meloe (dadi magange) toean Joseph, Commies kantor residentie Pati kang kapindah ing Serang. Ing taoen 1882 tetep dadi djoeroetoelis district Kollelet (Kaboepaten pandeglang residentie Banten, kaseboet acte va aanstelling saka Residen Banten tanggal 27 September 1882 No.33)

Ing Serang daoep oleh Njai Siti Soendari jogane Collecteur Pandeglang, kaponakane Raden Toemengggoeng Soetodiningrat, Boepati Pandeglang kang kapindah ing Serang, nganti patoetan loro (No. 41, 42)

Sadoeroenge menjang Serang ing Djoewana karma oleh poetrane Kiahi Soemodipoero (zie bijlage D.) patoetan sidji, (lanang).

Sakoendore saka Serang, bandjoer njelir Peni, asal saka Tajoe, patoetan sidji kaseboet No.43. Peni di pegat, daoep maneh oleh Waginah, anak doeloere Mas Djojodiwerio (Rasid) bapakke Moentari (No.137). Poetra ditoelis ing '40 t/m 47.