Raden Nganten Soemodiwerio (Mas Rara Sakinah)

Iaikoe poetrane Ejang Mas Behi Kartodiromo

Patoetan saka garwa padmi mas nganten Sarak, poetrane Mas Kertaredja (sadjarahe katoelis ing bijlage B) daoep oleh Raden Soemodiwerio, djoeroetoelis district Grogol (Semarang).

Raden Soemadiwerio ikoe poetrane Raden Aria Werio Koesoemo, Wedono kota Semarang, poetrane Raden Ariadikoro, Patih ing Sedajoe (Soerabaja) poetrane Raden Adipati Ario Werio Nagoro, Boepati Pamekasan (Madoera).

Lahire Mas Rara Sakinah, Djemoeah-kliwon 18 Moeloet taoen Djemawal 1749 (14 Maart 1828). Ing pakeme soewargi Ejang Kartodikromo ditjatet; pejah nem, ora ditjatet dinane. Kang raka Raden Soemodiwirjo wis wafat disik. Poetra2 ditoelis ing No.19 t m 22