RADEN NGANTEN SOEMODIWIRIO

Raden Nganten Soemodiwirio, pepoetro: Raden Nganten Sastroatmodjo (Soedjiah), Raden Rara Soedjimah, Raden Nganten Kromodjojo (Soekipah), Raden Soemoredjo (Roestam)

Iaikoe, poetrane Eyang Mas Behi Kartodikromo.

Garwa: Raden Soemodiwirio, pepoetro:

(No.19).

Raden Nganten Sastroatmodjo (Soedjiah) lahir ing desa Ngerang, district Mantoep (Djoewana) Ngahat-pon 18 Sawal, taoen Alip 1763 (7 Februari 1836) sedane ora di pengeti, daoep oleh Mas Sastroatmodjo, jogane Embah Hasma ing Rembang, tedak Pangeran Megatsari. (doedoe embah Asma, meester sekolah.) Anak anake di toelis ing No. 74 t/m 77.

(No.20).

Raden Rara Soedjimah karan Genoek, daoep oleh Raden Soerodipoero (isih nak doeloere dewe) ing Grogol (Semarang) lahire ing desa Singenkoelon (Semarang) Kemis-pon 1 Apit taoen Dje 1766 (17 Januari 1839) patoetan loro No. 78/79.

(No.21).

Raden Nganten Kromodjojo (Soekipah) lahir ing desa Singenkoelon (Semarang) Kemis-paing 22 Sapar taoen Wawoe 1769 (15 April 1841) wafat ing Pasoeroean oemoet +/-  65 taoen, ora di pengeti dinane. daoep oleh Mas Kromodjojo, djoeroetoelis district Ngerang (Mantoep) anake Mas Kromodjojo Pradjoeritan ing Ngerang.

Sasoeroede kang raka daoep maneh oleh Mas Kartodiwirio (Hardi) doeloere Mas Soemodiwirio (No. 5).
Poetrane di toelis ing "No. 80/84

(No.22).

Raden Soemoredjo (Roestam) lahir ing desa Singenkoelon (Semarang) Senen-kliwon 21 Besar taoen Djimakir 1770 (23 Januari 1843) tetanen ing desa Mergatoehoe (Tajoe) wafat Djemoeah legi 10 Februari 1893), oemoer 50 taoen. daoep oleh Raden Rara Ngaisah, jogane Raden Ajoe Hardjokoesoemo, asal saka Rembang, isih familine Raden Ajoe Fiscaal Pati Mertokoesoemo, kang kaseboet ing bijlage D. kang raka dadi Kertoboso ing Semarang.

Manoet katrangane Mas Kartokoesoemo pensioen Assistent-Wedana Gemoeh (Kendal) nalikane akoe ketemoe 5 Februari 1917. maoe Raden Ajoe Hardjokoesoemo poetrane Demang Karanggeneng (Rembang) iki poetrane Mas Bei Kartodirdjo Patih Rembang (zie bijlage D. lett. C. 2/a lan bijlagc I.) Anamo Mas Kartokoesoemo bisa aweh katrangan, sabab deweke ikoe toeroene Kiahi Tjitrojoedo doeloere Demang Karanggeneng kaseboet doewoer iki.
Poetra di toelis ing No. 85 t/m 94.