Silsilah Keluarga Nomor 100, MAS MOCHAMAD ALI

Mas Mochamad Ali pepoetra: Mas Soetarlan, Mas Soepomo, Mas Soetarto

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Mas Adjeng Soemodirono.

Pepoetra:

(No.298). Mas Soetarlan
(No.299) Mas Soepomo
(No.300). Mas Soetarto (Katrangan  idem soko No.101