Silsilah Keluarga Nomor 114, SOEPENI (Bokdjoijodikromo)

SOEPENI pepoetra: Soekini, Soekemi, Soenandar

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Mas Adjeng Kromoredjo, poetrane Mas Adjeng Wonodjoio.

Pepoetra:

(No.315). Soekini, mati oemoer 6 taoen
(No.316). Soekemi, daoep oleh Kartodidjoio, Beamte pandhuis Sekardjalak (Tajoe) anake Padmo, kampoeng Mertokoesoeman
(No.317). Soenandar, Djoeroetoelis suiker fabriek Pakis (Pati) saiki oemoer 37 taoen, daoep oleh Soekinah, poetoene Nyai Kentor Kampoeng Patian (Djoewana) toeroen anak No.417 t/m 423