Silsilah Keluarga Nomor 115, SOEMARMI (Bok Tisnoredjo)

SOEMARMI pepoetro:  Soetijani, Soetiono, Soekawi, Soelastri, Goenarti, Dadari

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Mas Adjeng Kromoredjo, poetrane Mas Adjeng Wonodjoio.

Pepoetra:

 

(No.325). Soetijani, mati tjilik
(No.326). Soetiono, saiki oemoer 30 taoen daoep oleh anake Raden Prawirosoetiknjo. Nalika Raden Sastrosoediro (No.49), isih ing Betawi Soetiono ketemoe ing embahe. Dadi Soetiono njamboet gawe ing Betawi (dadi Djoeroetoelis Gemeente Batavia)
(No.327). Soekawi, saiki oemoer kira-kira 19 taoen tani
(No.328). Soelastri, saiki oemoer 17 taoen, daoep oleh Mas Hardjosoetirto, Stationschef S.S. ing Blitar
(No.329). Goenarti (wadon) saiki oemoer 15 taoen, dadi Goeroe sekolahan desa Tandjoengredjo (Tjobolek lor) Tajoe doeroeng laki. No.325 t/m 329 patoetane Tisnoredjo
(No.330). Dadari (wadon), oemoer 6 taoen, isih sekolah patoetan Karto Kemat