Silsilah Keluarga Nomor 116, SOEMARDI

SOEMARDI pepoetro: Soeparti, Soemarjati, Soedarjati, Soedijati, Soedardi, Soerti

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Mas Adjeng Kromoredjo, poetrane Mas Adjeng Wonodjoio.

Pepoetra:

 

(No.319). Soeparti, mati, wis laki, nanging ora toeroen
(No.320). Soemarjati, daoep oleh Mas Soejitno Hoofdschatter pandhuis Sekardjalak (Tajoe) toeroen anak: No.427 t/m 428
(No.321). Soedarjati, oemoer 19 taoen, doeroeng laki 
(No.322). Soedijati, oemoer 17 taoen, doeroeng laki
(No.323). Soedardi, oemoer 13 isih sekolah H.I.S. ing Djoewana
(No.324). Soerti, oemoer 9 taoen sekolah ing Sekardjalak (Tajoe)