Silsilah Keluarga Nomor 21, RADEN NGANTEN KROMODJOIO

Raden Nganten Kromodjoio, pepoetro: Raden Nganten Wirjo (Tari), Raden Nganten Nitisoedarmo (Jati), Soelastri, Soekardi, Soepardjan

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Raden Nganten Soemodiwerio.

Pepoetra:

 

 

(No.80).

Raden Nganten Wirjo (Tari) oemoer kira-kira 64 taoen saiki ana ing Kendai koempoel anake, Mas Soekarno, Mantri politie ing Kendal. Daoep oleh Wirjowidjoio, koemetir fabriek Trangkil. anake Soerodiwirjo (Katjoeng) ahlinc embah Malang, maratoewane Mas Adjeng Kromoredjo (No.7.) Anake di toelis ing No. 249 t/m 257.

(No.81).

Raden Nganten Nitisoedarmo (Jati) oemoer kira-kira 60 taoen, daoep oleh Raden Nitisoedarmo Hoofdmantri kadaster pensioen, manggon ing Pati kang lagi tinggal donja nalika 10 Roewah 1930 Senen kliwon, ora patoetan, moelane ngapek anak, anake bakajoene (No. 80) nama Mas Soepardi No.255. Anggone ngepek, nalika isih oemoer 17 woelan. No. 80 lan 81 patoetane Mas Kromodjoio.

(No.82).

Soelastri, ngalih nama Soedjatni. daoep oleh Mertowidjoio, petinggi desa Dergagoeng (Pati) toeroen anak loro (ora weroeh djenenge).

(No.83).

Soekardi, mati tjilik.

(No.84). Soepardjan. mati kira-kira 10 tahoen. Dadi anake Raden Nganten Kromodjoio ikoe kabeh lima. No. 82 t/m 84 patoetane Mas Kartodiwirio (Hardi).