Silsilah Keluarga Nomor 24, RADEN KOSOEMOREDJO

Raden Koesoemoredjo (Slamet) pepoetro: Mas Djaslan (Sastrodiardjo), Soekelan (Sastroandojo)

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Soeredjo

 

(No.95).

Mas Djaslan (Sastrodiardjo) lahir Djemoeah kliwon 5 Sapar, Dhal 1815 (13 November 1885) patoetan saka Bok Moerah saiki dadi beambte Pandhuis ing Tjampoerdarat (Toeloengagoeng) daoep oleh anake Raden Dikdoredjo (Djojowidikdo) kepala oppas Batangan (:ie bijlage E. No. 5 oeroetane La. A.). Djaslan maoe ngapek anak Raden Soerohadiardjo No. 23.

(No.96).

Soekelan (Sastroandojo) lahir 17 Juli 1888 patoetan soko Bok Kirah mati ing Betawi, ora patoetan oemoar kira2 20 taoen.