Silsilah Keluarga Nomor 26, MAS ADJENG SOEMODIRONO

Mas Adjeng Soemodirono, pepoetro: Mas Hoewarman, Mas Oewardojo, Mas Oewardjono, Mas Mochamad Ali

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Adjeng Soemodiwirio.

Pepoetra:

(No.97).

Mas Hoewarman, tilar oemoer 33 taoen.

(No.98).

Mas Oewardojo, tinggal donja, oemoer 21 taoen.

(No.99).

Mas Oewardjono, daoep oleh Soewarti, anake Mas Soejitno (Koesoemoatmodjo) ing Kemiri (Tajoe), saiki ing Koedoes njamboet gawe ing Irrigatie koempoel mantri oeloe2 Mas Sajogie ipene Wirjo Ligi No. 113. Toeroene di toelis ing No. 296/297.

(No.100).

Mas Mochamad Ali, ing Kadilangoe. Toeroen anak No. 298 t/m 300.