Silsilah Keluarga Nomor 30, MAS ADJENG WONODJOIO

Mas Adjeng Wonodjoio, pepoetra: Sasilah, Soeprobo, Soeligi (Wirjodidjoio), Soepeni, Soewarno, (Widjoioredjo), Soemardi, (Pawirodidjoio), Soedarmo (Kartodikromo), Soemarmi, Soedarni, Soetompo, Soeparni, Soegono, Soemarto, Mas Soeparno, Sari, Mas Soedono Wonodjojo.

Iaikoe, wajahe, Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Adjeng Kromoredjo.

Pepoetra:

(No.111).

Sasilah, daoep oleh Wirjodikromo Mergotoehoe. Saiki isih ana ing Boeloemanis, toeroen anak sidji Jasilah, mati oemoer 2 taoen.

(No.112).

Soeprobo, mati tjilik, oemoer 3 taoen.

(No.113).

Soeligi (Wirjodidjoio) daoep oleh anake Mas Wiriodikromo, Mantri opnemer Boschwezen. Ia ikoe bapake Mas Sajogi, Mantri oeloe2 Koedoes, kang di dereki Wardjono (99). Mas Wiriodikromo ikoe sadereke Mas Soemodirono (26) bapake Oewardjono (99) poetrane Mas Adjeng Wiriodikromo, poetrane Mas Toemenggoeng Mangkoedipoero (I) Boepati Djoewono. Mas Wiriodikromo maoe oega dadi morotoewane Mas Soetoprawiro jogane Mas Soetodiwirio, Wedono Bogorame (Pati) bapake Mas Koetojo saiki dadi Djoeroetoelis kantor Assistent-Resident ing Kendal. Soeligi toeroen anak ing No. 307 t/m 314.

(No.114).

Soepeni, daoep oleh Djojodikromo (Soekidjan) kamitoewa ing Boeloemanis-lor. Toeroene di toelis ing No. 315 t/m 317.

(No.115).

Soewarno (Widjoioredjo) rabi oleh Kanah, asal saka desa Kadjen (Tajoe) toeroen anak sidji, Wartin. di toelis ing No. 318.

(No.116).

Soemardi (Pawirodidjoio), dadi Kamitoewa ing Boeloemanis-lor. toeroene di toelis ing No. 319 t/n; 324.

(No.117).

Soedarmo (Kartodikromo) Petinggi Boeloemanis-lor (Tajoe) daoep oleh anake Soerodiwirio Pati, pegat, rabi maneh oleh Den Rara Amini, anake Raden Karsan, iki djarene anake Raden Notowiratmedjo kang kaseboet ing bijlage D.

(No.118).

Soemarmi, daoep oleh Tisnoredjo, Petengan Boeloemanis-lor (Tisnoredjo wis mati) daoep maneh oleh Karto Kemat, Toeroene di toelis ing No. 325 t/m 330.

(No.119).

Soedarni, daoep oleh Mas Tjitrodidjoio Mantri alas Keling (mati). Soedarni isih, ing Boeloemanis. Toeroene di toelis ing No. 331 t/m 336.

(No.120).

Soetompo, mati tjilik, oemoer kira-kira 2 taoen.

(No.121).

Soeparni, mati tjilik. oemoer kira-kira 2 taoen.

(No.122).

Soegono, mati tjilik, oemoer kira-kira 3 taoen.

(No.123).

Soemarto, mati tjilik, oemoer kira-kira 4 taoen.

(No.124).

Mas Soeparno, maoene dadi Mantri alas ing Tandjoengkarang (Lampongsche District en Sumatra Zuid) leren saiki ing Boeloemanis-lor daoep oleh Raden Rara Marjati anake maratoewane No. 126 (katrangan saka No. 126 dewe). Toeroene di toelis ing No. 337 t/m 342.

(No.125).

Sari, daoep oleh Sastrohandojo (Soedarmo) Djoeroetoelis Houtvester Tlogowoengoe (Pati). Toeroen anak di toelis ing No. 343.  Sari lan Sastrohandojo wis pada tinggal donja.

(No.126).

Mas Soedono Wonodjojo, Commies Provincieale Waterstaat Semarang saiki isih, daoep oleh Raden Rara Moeninggar anake Raden Moentoro Sastroamidjoio leerling Boschopziener Bodja (Kendal). Toeroen anak 10.
Kabeh jogane bakajoe Wonodjoio 17, nanging ing doewoer moeng di toelis 16, kang doeroeng di toelis. mati tjilik. doeroeng di djenengake.