Silsilah Keluarga Nomor 33, MAS KROMOSASMITO

Mas Kromosasmito, pepoetra: Mas Tajib (Kromodimoeljo), Mas Rara Mien, Mas Rara Soekati, Mas Karsono (Karsooetomo), Mas Soelardam (Reksokoesoemo).

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Adjeng Kromoredjo

 

(No.132).

Mas Tajib (Kromodimoeljo). Saiki dadi Mantri boekhouder B. O. W. ing Solo, daoep oleh Mas Rara Soewarsi anake Mas Nganten Wirjowidjoio (Soekemi) No. 251.

(No.133).

Mas Rara Mien, daoep oleh Mas Mangoensasmito, keponakane Mas Kertoredjo jogane Mas Mangoenastro, Wedana district Tlogowoengoe (Pati) pegat, toeroen anak. No. 347 t/m  349. Bok Mangoensasmito (Mien) saiki manggon ing Pati (kampoeng Kaborongan) ngenggoni tilas omahe bapakne dewe.

(No.134).

Mas Rara Soekati, daoep oleh Wirjo Mandor fabrick Tandjoengmodjo. Soekati wis tinggal donja, ora patoetan.

(No.135).

Mas Karsono (Karsooetomo) saiki dadi Bestelmandoer S. S. ing Betawi.

(No.136).

Mas Soelardam (Reksokoesoemo). Saiki dadi Commies Post ing Singkel (Kotaradja Atjeh) daoep oleh Mas Roro Tien Kaibah anake Mas Reksodidjojo, kang maoe Assistent-wedana ing Karangbojo (Djoewana) toeroen anak No. 350 t/m 351.