MAS Soeredjo

Mas Soeroredjo, pepoetro: Sarmi, Raden Koesoemoredjo (Slamet), Raden Soerohadiardjo (Soetarno)

Iaikoe, poetrane Eyang Mas Behi Kartodikromo.

Garwa: Raden Adjeng Soetinah, pepoetra: 

(No.23).

Sarmi, lahir Ngahat, wage H Sawal taoen wawoe 1785 (7 Juni 1857) pedjah alit.

(No.24).

Raden Koesoemoredjo (Slamet) Djoeroetoelis Djaksa ing Koedoes. lahir ing desa Ngcrang district Mantoep (Djoewana) Senen kliwon 24 Djoemadilakir taoen Djimakir 1786 (8 Februari 1858) wafat 8 Juni 1914, oemoer 56 taoen. Poetra di toelis ing No. 95 t/m 96.

(No.25). Raden Soerohadiardjo (Soetarno) pensioen Hoofdmantri Opiumregie ing Semarang, saiki ana ing Djoewana, manggon tilas daleme soewargi Ejang Kartodikromo, ing kampoeng Koedoekeras, lahir ing Djoewana, Setoe paing 6 Moeloed taoen Djimmawal 1789 (22 September 1860) ora doewe toeroen, moelane bandjoer ngepek anak, anake Raden Koesoemoredjo (Slamet) No. 24. kang aran Djaslan No. 95.