MAS ADJENG SOEMODIWIRIO

Mas Adjeng Soemodiwirio, pepoetro: Mas Adjeng Soemodirono (Hoemi), Mas Sastrodiwirio (Oesoep), Mas Adjeng Kartodiwirio (Hoemarmi), Oemar, Aboe, Mas Oesman (Soemodisastro), Mas Olan (Sastrokoesoemo), Oemini, Mas Rara Oewarsiti, Mas Moeljono

Iaikoe, poetrane Eyang Mas Behi Kartodikromo.

Garwa: Mas Soemodiwirio (Haroen), pepoetra:

 

(No.26).

Mas Adjeng Soemodirono (Hoemi) lahir ing Djoewana Setoe paing 15 Sawal taoen Ehe 1780 (31 Juli 1852), seda 12 Juli 1896 oemoer 44 taoen, daoep oleh Mas Soemodirono poetrane Mas Adjeng Wiriodikromo, poetrane Mas Toemenggoeng Mangkoedipoero, Boepati Djoewana (zie belage D.)

Poetra di toelis ing No. 97 t/m 100 Mas Soemodirono ikoe sa- doeloere Mas Wiriodikromo, kaseboet ing. No. 113.

 (No.27).

Mas Sastrodiwirio (Oesoep) lahir ing desa Tajoe (kaboepaten Pati) dina Rebo wage woelan Besar taoen Dhal 1783 (22 Augustus 1855) wafat 13 April 1916 oemoer 61 taoen, daoep oleh Mas Roro Soeratmi No. 36.

Poetrane di toelis ing No. 101 t/m 108.

 (N0.28).

Mas Adjeng Kartodiwirio (Hoemarmi) daoep oleh Mas Kartodiwirio doeloere bapake Mas Adjeng Hoetari, kang kaseboet ing No. 11. C. Sasoeroede Mas Kartodiwirio daoep maneh oleh Mas Soemodirono (No. 26) dadi ngarangoeloe. ora patoetan. Wafat kira2 oemoer 37 taoen. Dina lahir lan wafate ora di tjateti.

Kadjaba poetra teloe ikoe Mas Soemodiwirio dewe isih kagoengan poetra maneh kang patoetan saka semahe lijane, ia ikoe:

 A.

Antijah (Bok Aboe) asal desa Sambirata (Tajoe) patoetan lima :

 (No.28 a).

Oemar, tilar oemoer 11 taoen.

 (No.28 b).

Aboe, ' idem    19 taoen.

 (No.28 c).

Mas Oesman (Soemodisastro) oemoer  +/- 60 taoen saiki dadi mantri opium regie ing Sedadi district Manggar kaboepaten Grobogan anak-anake di toelis ing bijlage K. Saiki 26 September 1931 pindah ing Ngampel (Kendal).

 (No.28 d).

Mas Olan (Sastrokoesoemo) oemoer +/- 57 taoen saiki ing Pati daoep oleh Raden Rara Socdarjani poetranc Raden Sastrodimcdjo Wedana Oendakan (Koedoes) kang bandjoer di dadekna Djaksa ing Semarang (zie katrangan No. 14). Anak-anake di toelis ing bijlage K.

 (No.28 e).

Oemini, daoep oleh Kartodiwirio desa Bendakatonlor (Tajoe) tilar oemoer 22 taoen, patoetan loro, Soepardan lan Soeparlan.

 B.

Warsinah,  patoetan loro.

 (No.28 f).

Mas Rara Oewarsiti daoep oleh Raden Abdoeloemar, poetrane Raden Ngabehi Mertowinoto. Patih Pati, dadi sadoeloere Raden Ajoe Sastrosoediro No. 49.
Oewarsiti tinggal donja oemoer +/- 28 taoen ing Soekoredjo, district Selokaton (Kendal). Anak-anake di toelis ing bijlage K.

 (No.28 g). Mas Moeljono saiki oemoer + /- 10 taoen ono ing Randoeblatoeng (Blora) maoene dadi mantri alas.