Silsilah Keluarga Nomor 55, MAS ADJENG SOEKANTI (PRAWIRO SOEDARNO)

Mas Adjeng Soekanti (Prawiro Soedarno), pepoetra: Mas Rara Asijah, Mas Rara Aminah, Mas Soengkowo, Mas Rara Soekowati, Mas Soebagio

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo.

Pepoetra:

(No.195). Mas Rara Asijah, lahir Senen kliwon 5 Mei 1919 ing Rembang.
(No.196). Mas Rara Aminah.
(No.197). Mas Soengkowo, kapindah nama Soemarto.
(No.198). Mas Rara Soekowati.
(No.199). Mas Soebagio, lahir 1 Januari 1930, di pek anak Mas Soewarai, Djoe­roetoelis fiscaal Semarang ipene Mas Soepandam (No. 52).