Silsilah Keluarga Nomor 58, MAS SIDIK

Mas Sidik, pepoetra: Mas Soetopo, Mas Soetedjo, Mas Rara Djoemariah, Mas Suherman, Mas Rara Asijah, Mas Rara Emmie

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo.

Pepoetra:

(No.205). Mas Soetopo, lahir ing Semarang 1916
(No.206). Mas Soetedjo, lahir 1918. mati baji.
(No.207). Mas Rara Djoemariah, lahir ing Semarang Djemoeah  Pon 7 Djoemadilakir (27 Februari 1920).
(No.208). Mas Suherman, lahir 1922
(No.209). Mas Rara Asijah, lahir 1923
(No.210) Mas Rara Emmie, lahir 1925