Silsilah Keluarga Nomor 60, MAS SOEKMADI

Mas Soekmadi, pepoetra: Raden Rara Siti Aminah, Raden Rara Salamah

Iaikoe, Wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Behi Sastroredjo.

Pepoetra:

(215). Raden Rara Siti Aminah, lahir 27 October 1929, Setoe Paing. lahir ing Bandjarmasin
(216). Raden Rara Salamah, lahir ing Koedoes, Slasa paing 6 Sapar, Dje 1862 (23 Juni 1931) djam 6 esoek