Silsilah Keluarga Nomor 66, RADEN NGANTEN NITIKOESOEMO (SOEPARSI)

Raden Nganten Nitikoesoemo (Soeparsi), pepoetra: Mas Rara Soemarsini, Mas Soewignjo, Mas Rara Soetiati, Mas Siratmardanoes, Mas Rara Soekarti, Mas Banoearli, Mas Rara Isnaningsih, Mas Soedarto, Mas Nganten Soemarni, Mas Nganten Soekarli

Iaikoe, wajahe Eyang Mas Behi Kartodikromo, poetrane Mas Kartodipoero.

Pepoetra:

(No.228). Mas Rara Soemarsini, lahir 10 November 1904, daoep oleh Raden Sabikoen Hadi Koesoemo, mantri politie ing Solo, saiki lereh, toeroen anak loro No.384, 385
(No.229). Mas Soewignjo, lahir 10 Maart 1906, Mantri Kaboepaten ing Koedoes
(No.230). Mas Rara Soetiati, lahir 9 Februari 1908, daoep oleh Mas Rachmat, Djoeroetoelis Djaksa Poerwadadi (Grobogan) saiki isih ing Poerwadadi, patoetane ing toelis ing N0.386, 387, 388.
(No.231). Mas Siratmardanoes lahir 4 Juli 1913
(No.232). Mas Rara Soekarti, lahir 23 Juni 1915
(No.233). Mas Banoearli, lahir 7 Maart 1917
(No.234). Mas Rara Isnaningsih, lahir 2 Juni 1918
(No.235). Mas Soedarto, lahir 5 Januari 1923, mati 4 Maart 1923. Kadjaba ikoe Mas Nitikoesoemo dewe doewe anak patoetan saka semahe iang disik:
(No.235a). Mas Nganten Soemarni, daoep oleh Mas Prawirosoedarmo, saiki dadi beambten Pandhuis ing Kendal
(No.235b). Mas Nganten Soekarli, daoep oleh Mas Soeparmin, Mantri politie district Oengaran, ia ikoe kang meloe nekseni nalika lahire Haroen (164) maleboe register Burgelijk Stand ing kantor kawedanan Oengaran