Silsilah Keluarga Nomor 8, MAS ADJENG RONODIPOERO

Mas Adjeng Ronodipoero, pepoetro: Mas Adjeng Sastrodiwerio (Soeratni), Mas rasa Samsini, Mas rasa Samsini, Mas Rara Soedjinah, Mas adjeng Kartaadiardja (Soetarni)

Iaikoe, poetrane Eyang Mas Behi Kartodikromo.

Garwa: Mas Ronodipoero, pepoetra:

(No.36).

Mas Adjeng Sastrodiwerio (Soeratni) daoep oleh Mas Sastrodiwerio No. 27. Dina lahire ora di tjateti, tinggal doenia dina Ngahat-wage 22 Djoemadilawal taoen Wawoe 1831 (21 Mci 1911) di koeboer ing Kadjen (Tajoe) joeswa 48 taoen. Poctrane di toelis ing No. 101 t/m 108.

(No.37).

Mas rasa Samsini, pedjah prawan ocraoer kira-kira 15 taoen, di koeboer ing Growong (Djoewana.)

(No.38).

Mas Rara Soedjinah, mati oemoer 6 taoen (manoet katrangane soewargi wa Soetaredja No. 10)

(No.39).

Mas adjeng Kartaadiardja (Soetarni) daoep oleh Mas Soewadi No. 35 patoetan sidji No. 145.