Silsilah Keluarga Nomor 85, RADEN AJOE KOESOEMOWISASTRO

Raden Ajoe Koesoemowisastro, pepoetra:  Karmini, Tjoentari, Nawangsih, Soetopo, Mohamad Alie, Soetji, Soeki, Soepijah, Herdinah, Soekesi, Soekeni

*Anane ta seboetna "Raden Ajoe" sebab kang djaler (semahe) dadi Wedono.

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Raden Soemoredjo.

Pepoetra:

(No.258). Mas Rara Karmini, saiki oemoer 35 taoen, daoep oleh Mas Wongso ing pati, toeroen anak loro, mati kabeh jaikoe: Soediro, mati oemoer 2 taoen. Soepardi, oemoer 7 woelan. Wongso oega wis tinggal donya.
(No.259). Mas rara Tjoentari, saiki oemoer 32 taoen daoep oleh Mas pandi, Cipier boewi ing Pati. Mas Pandi wis tinggal donya, saiki Tjoentari meloe anake ing Probolinggo. Toeroen anak No. 406, 407, 408, 409
(No.260). Nawangsih, mati oemoer 1 taoen
(No.261). Soetopo, mati oemoer 1,5 taoen
(No.262). Mas Mohamad Alie, saiki oemoer 31 taoen, nalika teka ing omahkoe ing Djetis naliko taoen 1929 lagi doewe anak sidji,lanang (No. 410 lowongan)
(No.263). Soetji, mati oemoer 10 taoen
(No.264). Mas Rara Soeki oemoer 30 taoen. Daoep oleh Mas Moenardi, Mantri Politie Salatiga, jogane Mas Kromoastro, Wedana Tenggeles kang patoetan saka garwane, adine Mas Koesoemowisastro, bapake Soeki daoep oleh nakdoeloer.
(No.265). Soepijah, mati oemoer 3 taoen.
(No.266). Mas Rara Herdinah, lahir 21 Sapar, taone ora eling (saiki oemoer 30 taoen) daoep oleh Raden Soegeng, Laborant Fabriek Delanggoe (Klaten) anake Mantri politie Raden Soemoardjo ing Magelang. Semahe Raden Soemoardjo nakdoeloere bakjoe Soemoredjo (No.22) embahe Herdinah dadi oleh nak sanak dewe, pegat, patoetan loro, No.411, 412. Herdinah saiki daoep maneh oleh Mas Kromoredjo Kassier Fabriek Langse (Pati) anake Mas Soemoastro, Djoeroetoelis fabriek Langse.
(No.267). Soekesi, mati oemoer 10 taoen
(No.268). Soekeni, mati oemoer 4 taoen.