RADEN NGANTEN MERTOKOESOEMO

Raden Nganten Mertokoesoemo pepoetra: Mas Soewito, Mas Soehadi, Ms Soehardijono

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Raden Nganten Soemodiwirio, poetrane Raden Soemoredjo.

Pepoetra:

(No.280). Mas Soewito, lahir 4 Agustus 1904 ing Kampoeng Kemajoran (Batavia-Centrum), Sekolah A.M.S. Kang Maoe wis taoe dadi politie opziener ing Tegal doeroeng  semah
(No.281). Mas Soehadi (Hadikoesoemo) lahir 6 September 1906, Klerk Kantor Provinciale Raad Semarang, daoep oleh anake Mas Sastrokoesoemo, Hoofdschatter Pandhuis Demak, doeroeng patutan.
(No.282). Mas Soehardijono, lahir 9 April 1909, ing Magelang, anggoeran doeroeng semah