Silsilah Keluarga Nomor 114, SOEPENI (Bokdjoijodikromo)

Iaikoe, boejoete Eyang Mas Behi Kartodikromo, wajahe Mas Adjeng Kromoredjo, poetrane Mas Adjeng Wonodjoio.

Pepoetra:

(No.315). Soekini, mati oemoer 6 taoen
(No.316). Soekemi, daoep oleh Kartodidjoio, Beamte pandhuis Sekardjalak (Tajoe) anake Padmo, kampoeng Mertokoesoeman
(No.317). Soenandar, Djoeroetoelis suiker fabriek Pakis (Pati) saiki oemoer 37 taoen, daoep oleh Soekinah, poetoene Nyai Kentor Kampoeng Patian (Djoewana) toeroen anak No.417 t/m 423

 

Dilihat 951 kali Terakhir diedit pada Selasa, 07 Januari 2020 21:08